Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Machtig was de indruk van dit boek op het volk, maar bitter was de verontwaardiging der zoogenaamde liberalen. Men beschimpte Da Costa schier van alle zijden. Alleen Bilderdijk nam het voor hem op. Da Costa droeg gewillig de versmaadheid Christi. Langzamerhand begon hij, tot herleving van den dienst des Heeren, op onderscheiden plaatsen voorlezingen te houden (den Haag, Amsterdam. Rotterdam, Leiden en Utrecht). Door deze voorlezingen werd de „Reveil" zeer verbreid.

4. Wie zijn behalve Da Costa, de meest bekende leerlingen uit de school van Bilderdijk ?

De meest bekenden zijn : A. Capadose, Willem en Dirk van Hoogendorp, C. M. van der Kemp, Van W assenaar van Catwijk, G. Groen van Prinsterer en P. J. Elout van Soeterwonde.

Dit zijn de meest bekende namen. Al de genoemden waren rechtsgeleerden, behalve Capadose. Deze was doctor in de medicijnen. Capadose was evenals Dji Costa een tot Christus bekeerde Jood.

Van der Keinp was de bekende schrijver en handhaver van de eere der Dordtsche Synode van 1618 en '19.

Groen van Prinsterer was een scherp denker; een man, die ons land tot grooten zegen is geweest. Hij is de vader van het anti-revolutionaire staatsrecht.

Elout van Soeterwoude, de edelman en oprechte Christen, is ook op zijne wijze ten zegen voor Nederland geweest.

Bij al de genoemden moet nog melding gemaakt woi'den van den dichter Willem de Clercq.

5. Sloten, behalve de genoemde mannen uit de school van Bilderdijk, zich niet meerderen bij den vReveil" aan ?

Ja, o.a. de Waalsche predikanten L. H. Ballier te Zwolle, -James te Breda en Séorétan te 's Hage, de meer Engelsch gezinde A. F. Thelwall, de doopsgezinde J. ter Borg, de Hervormde predikant Laatsman van Rheden, P. Chevalier en P. J. van Zuylen van ïfyevelt.

Thelwall en Ter Borg' waren predikanten te Amsterdam. De eerste, krachtdadig tot God bekeerd, oefende belangrijken invloed uit op de geestelijke opwekking. Door de boetepredikatiën van Thelwall werd Ter Borg geschokt

Sluiten