Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tot God gebracht. Was deze tot nu toe oppervlakkig en onbeslist geweest, thans trad hij zeer beslist op, zoodat zijne doopsgezinde gemeente voor een groot deel hem niet meer hooren wilde. De plaatsen van hen, die de prediking niet meer konden verdragen, werden spoedig door anderen ingenomen.

Pierre Chevalier heeft veel gearbeid onder de Joden en werd terecht „de vriend Israëls" genoemd.

6. Hoe arbeidden de mannen van den „Reveil" in ons land ?

Hun arbeid beperkte zich voor het grootste gedeelte tot de aristocratische en hoogere kringen, en bestond voornamelijk in het prediken van de goddelijkheid der Heilige Schrift en de noodzakelijkheid van wedei'geboorte en geloof.

De „Reveil" was geen plant van vaderlandschen bodem en is daarom ook nooit nationaal geworden. Op enkele hoofdwaarheden van het Christendom werd de nadruk gelegd, maar de belijdenis der aloude Gereformeerde Kerken kon sommigen niet behagen. Men streed met grooten ijver en bewonderenswaardigen moed tegen het ongeloof, maar gebruikte in dien strijd niet de banier der Gereformeerden, n.1. onze schoone belijdenisgeschriften.

7. Heeft de nReveil" voor de Gereformeerde Kerken nog iets gedaan ?

Rechtstreeks deed de „Reveil" voor de ingezonken kerken weinig of niets, maar zijdelings is zijn invloed ook aan de kerken ten goede gekomen.

De mannen van den „Reveil" zagen wel in meerdere of mindere mate de breuk, die in de kei'ken lag; maar zij deden niet veel moeite om die breuk te heelen. Voor een groot gedeelte vloeide dit daaruit voort, dat de mannen van den „Reveil" tot verschillende kerkengroepen behoorden. Men vroeg meer naar persoonlijk geloof dan naar lidmaatschap eener kerk. Terwijl men de gebreken, welke de kerk aankleefden, zag, stelde men zich als ideaal om terug te keeren tot de kerk van de Apostolische eeuw.

8. Werd in die dagen geene richting openhaar, die herleving van de gereformeerde kerken beoogde ?

Ja, de Haagsche predikant Dirk Molenaar schreef in 1827

Sluiten