Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rakter van vele profetieën en psalmen. Kort 11a zijne ziekte werd hij tot doctor in de theologie bevorderd.

Door zijn omgang met vele Gereformeerden, inzonderheid met Ds. Laatsman, kwam hij langzamerhand tot het aannemen yan de meest kenmerkende leerstukken der Gereformeerden: de verkiezing en de verwerping. Daardoor werd hij van Luthersch Gereformeerd. Het Hervormde Kerkbestuur, bevreesd voor den invloed van den calvinistischen prediker, heeft op schandelijke wijze hem verhinderd lid der Hervormde Kerk te worden. In die dagen, toen Kohlbrügge geen toegang kon vinden tot de Hervormde Kerk, zetten sommigen hem aan tot afscheiding, 0. a. baron Twent van Rozenburg', maar anderen rieden hem dit zeer af, 0. a. Capadose en l)a Costa. Kohlbrügge bewerkte geene afscheiding, maar ging naar Elberfeld. Maar ook daar werd hij geweerd uit de Gereformeerde Kerk. Toen keerde hij naar Utrecht terug; maar velen zijner vroegere vrienden wendden zich nu van hem af, omdat hij in het leerstuk der heiligmaking zulke gevaarlijke meeningen verkondigde, o. a. dat een christen niets meer met de wet te maken heeft. In 1847 werd hij beroepen te Elberfeld bij eene Gereformeerde gemeente, die zich niet met de Staatskerk vereenigen kon.

In 1859 trad Kohlbrügge te Yianen op. In 1865 liet Ds. Jorissen hem in Utrecht voor zich optreden. Dat was eene gedeeltelijke herstelling van het vroeger hem aangedane onrecht. In 1871 trad hij voor Dr. Kuyper op in Amsterdam en in het laatst zijns levens ontving hij een beroep van de kerk te Zoutelande in Zeeland, welke roeping hij echter niet opvolgde.

Kohlbrügge heeft talrijke en belangrijke geschriften nagelaten.

HOOFDSTUK IY.

De „Afscheiding".

1. Welke belangrijke beweging ontstond in de kerken in het jaar 1834?

In 1834 begonnen sommigen zich van het Ned. Herv. kerkgenootschap af te scheiden, om weder te keeren tot

Sluiten