Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen op den volgenden dag de gemeente samenkwam, teekenden 49 lidmaten de acte en gaven hun wenseh té kennen, om den leeraar te mogen behouden.

5. Wié was de tweede leeraar, die zich afscheidde?

Hendrik 1 eter Scholte, predikant bij de Gereformeerde gemeente van Doeveren, Gansoyen en Genderen, verklaarde op

i ; oV ! 'n eene acte van afscheiding niet langer onder het bynodaal Bestuur te willen leven.

H. P. Scholte had reeds als student aan de Hoogeschool te Leiden zich als een ernstig jongeling doen kennen. Hij was «e vriend en leerling van Da Costa en de gastheer van Kolilbrugge. Zijn streng gereformeerde prediking trok ve en aan. In Maart 1833 werd hij te Doeveren bevestigd tfroote scharen trok hjj onder zijn gehoor. Men beschouwde hem als een „wonder Gods". De valsche leeraars noemde J leugenprofeten en baaisdienaars. Om de bevestiging' van twee kerkeraadsleden en om de weigering van°den doop aan een kind had hij reeds kennis gemaakt met het Classicaal Bestuur van Heusden. Later werd hij ondervraagd door eene Commissie, waarom hij geene gezangen liet zingen en waarom hij de gebruikelijke vragen voor et heilig Avondmaal niet deed. Na zijne reis naar Ulrum ontving hij van het Classicaal Bestuur, volgens order van den Minister van Eeredienst, eene mededeeling, dat hii wegens overtreding van art. XI van het reglement op de vacaturen in verband met zijn gedrag te Ulrum, provisioneel geschorst werd zonder verlies vau traktement. Binnen drie dagen diende de Kerkeraad als antwoord op ditschrijven eene acte van afscheiding in, welke bijna door de geheele gemeente onderteckend was. Scholte verkeerde in de stellige overtuiging, dat de kerkelijke goederen aan de gemeente zouden blijven.

6 Werd het aantal predikanten, die het voorbeeld van De Cock volgden, met grooter?

Ja. Op 22 October 1835 scheidde Anthony Brummelkamp, predikant te Hattem, zich van „het officieele Hervormde Kerkbestuur af nadat hij door het Provinciaal Bestuur zonder vooraf geschorst te zijn, was afgezet.

Anthony Brummelkamp had zich, evenals Scholte, aan de

Sluiten