Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Geref. Kerk en nieuwe genootschappen wilden oprichten." Zij waren geen nieuwe kerk, maar de voude Nederlandsche Gereformeerde Kerk."

5 Juli 1836 kwam het koninklijke antwoord, dat zeer streng was. De aanspraak op den naam „gereformeerd" werd als eene aanmatiging verworpen. Aanspraak op goederen van het Herv. genootschap mocht niet worden gemaakt. Wilde men eene afgescheidene gemeente" vormen, dan moest men een verzoek om vrijheid van eeredienst indienen en wenschte men binnenshuis met meer dan 20 personen bijeen te komen, dan moesten de namen der deelnemers bekend gemaakt worden en vergunning aan de plaatselijke besturen worden gevraagd.

Inderdaad vernederende bepalingen van de overheid jegens hen, die waarlijk 'de voortzetting vormden van de aloude Gereformeerde Kerken. Deze Synode was overigens van gewicht, omdat zij een vast- en bededag uitschreef, Ds. Van Rliee ontzette uit zijn dienst, en den candidaat Van Raalte examineerde en toeliet.

5. Was er onder de uitgetredenen geen verdeeldheid te bespeuren ?

Helaas, ja. Velerlei zaken werden al spoedig geschilpunten van ernstigen aard. Het verband van zichtbare en onzichtbare Kerk, de beteekenis van den kinderdoop, het zeggenschap der Synode over de Kerkeraden en de aanvrage om vrijheid van eeredienst vervreemdden de broeders van elkander.

Reeds van den beginne bleek er verschil van gevoelen te bestaan tusschen De Cock en Scholte. Scholte beschouwde de gemeente als de vergadering der geloovigen. Indien er huichelaars onder waren, behoorden dezen niet tot de gemeente. Alleen kinderen van geloovigen wilde hij doopen, en een gedoopte was, wanneer hij tot onderscheid van jaren kwam, verplicht avondmaal te vieren.

De Cock leerde : alle lidmaten zijn geen geloovigen. Die belijdenis deden moesten wel als leden der zichtbare kerk worden beschouwd, maar daarom nog niet als ware geloovigen. Vandaar dat De Cock kinderen doopte van leden, die geen belijdenis hadden afgelegd, omdat deze kinderen in de gemeente behoorden en als zoodanig doopte hij ze.

Bene vergadering van predikanten, (onder wie ook Rudding

Sluiten