Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herleving van de Gereformeerde beginselen in liet Herv. genootschap.

Er geschiedt niets zonder het Godsbestuur. Yan achter zou men wenschen, dat op de Synode van Middelburg twee dingen niet geschied waren. lo. het bijvoegen van den naam „Christelijk» bij „Gereformeerd», want daardoor liet men toch eenigszins de historische lijn los en 2o. het in het leven roepen van het „Reglement" als kennisgeving

aan de Regeering.

Maar bij het uitspreken van dezen wensch moet men rekening houden met de andere staatkundige toestanden van toen. In 1869 zou de Regeering den naam „Gereformeerde Kerken''' nog niet toegestaan hebben.

Als een overzicht over het besproken tijdvak laten wij hier nog eens al de Synoden volgen tot 1869.

1856 te Amsterdam, 1837 te Utrecht, 1840 te Amsterdam, 1843 te Amsterdam, 1846 te Groningen, 1849 te Amsterdam, 1851 te Amsterdam, 1854 te Zwolle, 1857 te Leiden, 186U te Hoogeveen, 1863 te Franeker, 1866 te Amsterdam, 1869 te Middelburg.

HOOFDSTUK YI.

Toestand van liet Nederl. Herv. Kerkgenootschap.

1. Welke richting is in het door ons besproken tijdperk van gro'oten invloed geweest in het Hervormde Kerkgenootschap ?

De zoogenaamde Groninger- of Evangelische richting heeft door haar verdraaien van de waarheid bij het behoud van evangelische spreekwijzen groot nadeel aan de kerken toegebracht.

Yan 1804—1849 was te Utrecht hoogleeraar P. W. V. Heusde. Deze hoogleeraar had eene bizondere achting voor wat de groote denkers onder Grieken en Romeinen uitgesproken hadden. Yooral Socrates was voor hem een voorbeeld. Dit dwepen met de Grieken had den grootsten invloed op de beschouwing van het Christendom. Verschillende waarheden werden verdraaid.

Sluiten