Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invloed van Van Heusde was in het bizonder merkbaar aan de Groninger Hoogeschool. Daar traden langzamerhand hoogleeraren op, die zijne ideeën waren toegedaan. O. a. Clarisse,Yan Oordt, Hofstede de Groot. 1'areau en Muurling.

De richting, door deze theologen gevolgd, wordt de Groninger of Evangelische richting genoemd. Het kenmerkende van deze richting is, dat zij, wat de leer van God aangaat, de Drieëenheid loochende. De Christus werd door haar niet als de eeniggeboren Zoon van God beschouwd, éénswezens met den Yader. De zonde werd niet in haar verdoemelijk karakter voorgesteld, maar meer als gebrek. Het Evangelie werd beschouwd meer als een middel om „het menschdom op te voeden tot God" dan als eene blijde boodschap der verlossing in Christus. De leer des duivels werd geheel en al gemist, en aangaande de toekomst leerde men, dat alle dingen eens hersteld zouden worden.

Tal van predikanten, aan de Groninger Hoogeschool gevormd, verkondigden deze dwaalleer. Geen wonder, dat de Gereformeerden, die nog in het Hervormd Kerkgenootschap waren gebleven, zich aan deze prediking ergerden en van het Evangelie dezer Evangelische predikers een afkeer hadden.

2. Verwekte het optreden van deze gevaarlijke richting geen tegenstand in het Hervormd Kerkgenootschap.

Ja. In het jaar 1841 zond Ds- Moorrees, predikant te Wijk, een adres, geteekend door 8790 gemeenteleden, aan de Synode, om aan te dringen op handhaving van de formulieren van eenigheid.

Dé oude strijd over het onderteekeningsformulier, reeds in de dagen van Ds. Molenaar begonnen, ontbrandde opnieuw. Het gold de groote vraag, of men de formulieren van eenigheid aannam, omdat zij overeenkwamen met de Heilige Schrift, of inzooverre zij overeenkwamen met de Heilige Schrift.

Na al de adressen, welke de Synode in den eersten tijd der Afscheiding ontving, werd zij eenigen tijd met rust gelaten, totdat in 1841 Ds. B. Moorrees, predikant te Wijk, een adres aan de Synode zond om aan te dringen op handhaving der formulieren van eenigheid, wederinvoering van het oude onderteekeningsformulier en herziening der Synodale reglementen naar de Kerkenordening van Dordrecht. De Synode antwoordde zeer hooghartig, dat de

Sluiten