Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrechtsche hoogeschool en neef van Van Heusde (ziepag. 50). Slechts drie jaar was hij predikant" te Meerkerk. Toen werd hij professor aan het Athenaeum te Franeker. Drie jaar later kwam aan de Leidsche Hoogeschool. Daar oefende hij den grootsten invloed uit op zijne studenten. Door zijne vNieuw-testamentische studiën" en bovenal door zijne vLeer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen", vestigde hij zijn naam als geleerde. Scholten wijdde zijne studie aan de beoefening der oude gereformeerde dogmatiek, maar gebruikte deze slechts als een middel om zijne wijsgeerige, onbijbelsche gedachten ingang te doen vinden. Men bemerkte al spoedig, dat de richting van Scholten nog verderfelijker was dan die der Groninger School. De laatste verwaterde de theologie; maar Schotten ondermijnde de grondslagen door zijne hooggeloofde critiek.

Nevens J. H. Scholten stond de hoogleeraar A. Kuenen, die door zijne studiën over het Oude Testament niet weinig heeft bijgedragen, om de moderne richting ingang te doen vinden zoowel in ons land als daar buiten.

Groen van Prinsterer en Da Costa traden met J. H. Scholten in het krijt. Te bejammeren was het, dat, bij het opkomen van zulke verderfelijke richtingen, de Gereformeerde theologie weinig bekend en nog minder wetenschappelijk beoefend werd. De Christelijke vrienden hielden wel met hand en tand aan de H. Schrift vast; maar de theologie in den eigenlijken zin des woords werd bijna niet beoefend.

9. Hoe was het aan de Hoogeschool te Utrecht gesteld?

De Utrechtsche Universiteit deed eenige hope koesteren op herleving der rechtzinnige leer, omdat enkele hoogleeraren den strijd begonnen aan te binden tegen het voortwoekerend ongeloof.

De hoogleeraren Bouman en Yinke waren van behoudende richting. Onder hunne leiding werden enkele jonge mannen gekweekt, die meer oog en hart hadden voor de rechtzinnige leer dan de Groningers. O. a. noemen wij J. J. van Toorenenbergen.Toen inl835de duitsche godgeleerde Straiisz in het licht gaf een „Leven van Jezus" vol van critiek op de Evangeliën, kozen twee leerlingen van de Utrechtsche Universiteit, n.1. J. J. van Oosterzee en 1.1. Doedes tegenover dien Duitschen hoogleeraar, die het christelijk geloof ondermijnde, partij.

Sluiten