Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking zei nog te veel. Later bracht men eene wijziging aan, onder de woorden : vgeest en hoofdzaak" der leer.

In 1883 maakte de Synode het echter zeer erg. Toen stelde men een formule op met den algemeenen term, dat men zich verbond om de „belangen van het Godsrijk" te bevorderen.

3. Verwekte deze ihijziging geen tegenstand, ?

Ja; de Amsterdamsche kerk riep zelfs de zusterkerken op, om te zamen over den nood der tijden te spreken.

Deze saamroeping geschiedde in 1883 (11 April), De vergadering werd gehouden in het gebouw Frascati. Er waren afgevaardigden uit vele kerken. Men stelde zich op de basis van hartelijke instemming met de drie formulieren van eenigheid. Daarna werden zeer gewichtige besluiten genomen.

Ten eerste besloten de afgevaardigden, om niemand in hunne kerken toe te laten, die geene instemming wilde betuigen met de drie formulieren van eenigheid.

Ten tweede besloot men, om, wanneer men belet werd Christus als Koning te erkennen, met het kerkverband van 1883 te breken. Men zou dan evenals in 1618 als doleerende kerken optreden. Deze samenkomst en hare besluiten gaven reeds uitzicht op belangrijke gebeurtenissen. Indien men toch de Gereformeerden bemoeilijkte in hunne erkenning van Christus als den Koning Zijner kerk, dan moest de strijd beginnen, en was verbreking van het kerkverband plicht.

4. Waar ontstond de eerste moeilijkheid met de hoogere besturen ?

In 1885 te Amsterdam, waar men weigerde om attesten van zedelijk gedrag aan jongelieden van moderne richting te geven, ten einde elders als lid te worden „aangenomen".

In Amsterdam waren altoos nog een paar moderne predikanten. De leerlingen van dezen verzochten den Kerkeraad om attesten van zedelijk gedrag. De Kerkeraad weigerde. Op 26 Oct. 18-85 beval het Provinciaal Kerkbestuur den Kerkeraad, dat de attesten uitgereikt moesten worden binnen den tijd van 6 weken.

Op 6 Nov. besloot Amsterdams Kerkeraad om niet gehoorzaam te zijn aan het hooger Bestuur, maar zich te beroepen

Sluiten