Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de Synodale Commissie. Men wilde niet, dat loochenaars van de Godheid van Christus als leden der gemeente zouden ingeboekt worden. De Synodale Commissie besloot echter, dat de attesten vóór 8 Jan. 1866 moesten afgegeven worden, De Kerkeraad weigerde opnieuw 3 Dec. '86.

5. Hoe werd deze strijd voortgezet ?

De strijd, die op het gebied der belijdenis begonnen was, kwam al spoedig op het terrein van het kerkelijk goed, met dat gevolg, dat 80 kerkeraadsleden geschorst werden.

De Amsterdamsche Kerkeraad was bevreesd, dat bij voortdurende weigering de hoogere Besturen wel eens tot schorsing konden overgaan, en, omdat Amsterdam vrij beheer over de kerkegoederen had, meende men bij de reeds gemaakte bepalingen nog één te moeten voegen van den volgenden inhoud: Bijaldien de Kerkeraad, bij het vervullen van zijne roeping om de gemeente bij Gods Woord te houden en de drie formulieren van eenigheid ah accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze moclit worden bemoeilijkt, dut lij zich genoodzaakt zag' in volstrekten zin, naar het gebod, dat men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de menschen, te handelen óf door schorsing of afzetting van meerdere zijner leden of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht om als wettig bestuur der gemeente op te treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur zich in de zaken van deze Gemeente mengde, om te willen doen, wat des Kerkeraads is, of ook een tegenkerkeraad geformeerd werd, zal de Commissie voortgaan met den oorspronkelijken Kerkeraad, die de gemeente bij Gods Woord zoekt 'te houden, als den eenig wettigen te erkennen, en bij de uitvoering van alle bepalingen van dat Reglement, die 'van „Kerkeraad" gewagen, uitsluitend hem daaronder te verstaan.

Dit artikel werd in den Amsterdamschen Kerkeraad met groote meerderheid aangenomen.

Deze reglementswijziging brachten twee der moderne predikanten voor de Classis. Het gevolg was, dat op 4 Jan. 1886 de 80 kerkeraadsleden, die voor het artikel gestemd hadden, geschorst werden. Doordat 80 leden nu werkeloos waren, was de Kerkeraad niet meer voltallig en het Classicaal Bestuur ging nu doen, „wat des Kerkeraads is. De begeerde attesten werden afgegeven en het nieuwe artikel werd vernietigd.

Sluiten