Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dc vrijgemaakte kerken te Rotterdam in het Verkooplokaal als Synodaal Convent. Onder de vele belangrijke zaken, welke daar besproken werden, behoorde deze, dat men besloot gemeenschap te zoeken met allen, die reeds vroeger met de Organisatie van 1816 gebroken hadden, in het bizonder met de Christelijk Gereformeerden.

2. Hoe was de verhouding tusschen de Nederduitsch Gereformeerden en de Christelijke Gereformeerden ?

Sommige Christelijke Gereformeerden betuigden hunne hartelijke instemming met de beweging van 1886 ; anderen hielden zich meer op den achtergrond en weder anderen waren ontevreden, over wat geschied was.

Die hartelijke instemming betuigden, waren o. a. de ouderen en met name de toen nog levende vaders der Scheiding: Brmmnelkamp en Van Velzen, die in woord en in geschrift hunne harteljjke blijdschap openbaarden.

Velen hielden zich op den achtergrond en aarzelden om hunne meening uit te spreken.

Weder anderen waren ontevreden, omdat zij meenden, dat de broeders zich aanstonds bij de Chr. Gereformeerden hadden moeten voegen. Misverstand van woorden leidde er toe, om die ontevredenheid te voeden. Allengs werd dit echter door Gods goedheid beter. Naarmate men meer met elkander in aanraking kwam, leerde men elkander beter kennen. Ten laatste begon de broederband te trekken en gevoelde men, bij verschil van meening, zich toch zonen van eenzelfde huis.

3. Deed men al spoedig 'pogingen om tol vereeniging te komen ?

Ja; maar deze eerste pogingen werden niet aangewend langs kerkelijken weg, d. w. z. op de kerkelijke Vergaderingen. Toch hebben zij ongetwijfeld vrucht afgeworpen.

Nadat op 5 Mei 1887 eenige broeders uit de Chr. Ger. Kerk eene vertrouwelijke conferentie gehouden hadden, werd eene eerste poging tot „vereeniging" aangewend door de professoren van de Vrije Universiteit met die der Theol. School. Deze hielden eene officieuse samenspreking in November en December 1887 en in Februari 1888 te Kampen Over enkele gewichtige kwesties, o. a. hei verband van

Sluiten