Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtbare en onzichtbare kerk, den omvang van de zichtbare kerk enz.

Eene tweede poging was, eene samenspreking van enkele broeders uit de Ned. Gereformeerde Kerken (o.a. Dr. Kiivper, Dr. Rutgers, Dr. Van den Bergh, Mr.de Navornin Lohmane.a.) met genoodigden uit de Christelijke Gereformeerde Kerken van gansch Nederland op 10 April 1888.Deze druk bezochte Vergadering werd te Amsterdam in „Frascati" gehouden. Verschillende broeders opperden bezwaren. Dr. Rutgers beantwoordde de broeders.

Op 12 April 1888 was er eene dergelijke samenkomst, maar nu met Ned. Gereformeerde broeders. Ook daar werden bezwaren genoemd en bestreden.

4. Wanneer begon men kerkelijk de Vereeniging te zoeken 'i

Op de voorloopige Synode te Utrecht, 25—29 Juni 1888, waar besloten werd, dat men zich tot de Synode der Christelijke Gereformeerden, welke op 14 Aug. 1888 geopend zou worden te Assen, zou wenden.

De voorloopige Synode van Utrecht zond een ernstig en hartelijk schrijven aan de Synode van Assen. Het was een dringend verzoek tot vereeniging. Bij de liefde van Christus droeg de Synode van Utrecht er op aan, dit verzoek niet af te slaan. Zij benoemde 5 Deputaten voor deze gewichtige aangelegenheid, t. w. Dr. G. v. Goor, Dr. W. v. d. Bergh, Dr. A. Kuyper, Dr. F. L. Rutgers en Ds. J. C. Sikkel, en besloot in den loop van het jaar nog eenmaal te zamen te komen.

Da Synode der Chr. Gereformeerden te Assen, 14—30 Aug. 1888, ging op het verzoek der Ned. Gereformeerden in. Zij besloot lo dat zij over het Reglement van 1869 gaarne met de broeders spreken wilde, 2o dat de Ned. Geref. Kerk uitspreken zouden, hoe zij tegenover de Ned. Herv. kerk stonden. 3o dat zij eene eigen inrichting tot opleiding voor leeraren als beginsel handhaafde.

Door de Synode van Assen werden 8 Deputaten benoemd, t.w. J. v. Andel, H. Bavinck, B. Beuker, H.deCock, >V. H.Gispen, Js. v. d. Linden, A. Littooy en D. K. Wielenga.

5. Hoe ging het verder met deze gewich tige zaak ?

De benoemde Deputaten kwamen bijeen en legden aan de voortgezette üiyuode van Utrecht te Utrecht en de

Sluiten