Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgezette Synode van Assen te Kampen eene Conceptacte over,

Op 21 en 22 Nov. 1888 en op 14 Dec. van hetzelfde jaar vergaderden de Deputaten. De Concept-acte werd aangenomen. Alleen behielden Ds. Beuker en Ds. Littooy bezwaar in zake het voortgaan met de actie van 1886 ter plaatse, waar reeds eene formatie van 1834 bestond en Ds. Littooy alleen een bezwaar, rakende de Theologische School.

De voorloopige Synode van Utrecht nam de Conceptacte eenparig aan. De Synode van Kampen nam haar ook aan, maar met twee belangrijke wijzigingen, juist de punten hierboven vermeld.

Dr. Kuyper en Dr. Van den Bergh kwamen nog naar Kampen, om met de Synode te spreken. De Synode wilde niet op haar besluit terugkomen.

De Synode van Kampen benoemde nu nieuwe Deputaten, t. w. J. H. Donner, J. v. Andel, A. Littooy, M. Noordtzy en H. Bavinck.

De Synode van ■ Utrecht benoemde dezelfde Deputaten, die haar vroeger gediend hadden.

6. Wat geschiedde voorts ?

Op de Nynode der Christ. Geref, te Leeuwarden, gehouden 18—29 Augustus 1891, brachten genoemde Deputaten verslag uit van hun arbeid en melden, dat de Ued. Gereformeerden nu een voorstel van deze Synode wachtten.

De door de Kampensche Synode gewijzigde Concept-acte werd met een begeleidend schrijven aan al de Christelijke Gereformeerde Kerken gezonden. Deze acte werd echter over 't algemeen niet gunstig ontvangen. Vandaar dat de broeders Deputaten der Ned. Geref. namens de Voorloopige Synode van Leeuwarden 24 Juni 1890 aan de broeders Deputaten der Christelijke Gereformeerden deden weten, dat de Voorloopige Synode nu een voorslag van de Christ. Gereformeerden wachtte.

De Synode van Leeuwarden deed nu een voorstel. De Concept-acte werd ter zijde gelegd en de Synode verklaarde voorts, dat de poging tot ineensmelting alleen dan zou kunnen slagen, als lo over en weer de kerken elkander als ware en zuivere kerken erkenden, 2o als men uitsprak, niet alleen met de Besturen, maar ook met de leden in

Sluiten