Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eoi'poratieven zin gebroken te hebben, 3o als men geen gemeente of Kerkeraad meer formeerde waar reeds eene gemeente der vereenigde kerken was, 4o als men uitsprak, dat de kerk eene eigen inrichting tot opleiding van leeraren noodig had.

De Christelijke Gereformeerden verklaarden hunnerzijds het Reglement van 1869 te willen wegdoen, om daarvoor de Dordtsche Kerkenorde in de plaats te stellen.

Dit was in hoofdzaak, wat de Synode bepaalde.

Tot Deputaten werden benoemd ; J. vanAndel, H.Bavinek, L. Lindeboom, A. Littooy en M. Noordtz'ij.

7. Hoe werden de besluiten der Synode van Leeuwarden ontvangen ?

Na zeer ernstige saamspreking en na verkregen toelichting van deputaten der Christelijke Gereformeerden, nam de Voorloopige Synode van 's Gravenhage, 8 September 1891, de voorstellen van Leeuwarden aan.

Ernstig werd over den voorslag van Leeuwarden gesproken. De Deputaten der Leeuwarder Synode gaven de gewenschte inlichtingen en, tot groote blijdschap van de kerken, werden de bepaling aanvaard.

Onderscheidene broeders gaven op de Synode van Den Haag hunne hartelijke blijdschap te kennen. Het was een treffend oogenblilc. Men gevoelde, dat de Heere groote dingen gedaan had.

8. Hoe kreeg de zaak der vereeniging nu verder haar beslag ?

In 1892 vergaderden de Voorloopige Synode der Ned. Gereformeerden en de Synode der Christ. Gereformeerden beiden te Amsterdam en kwamen, nadat alle moeilijkheden overwonnen waren, daarna te zamen als Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hadden in dien tusschentijd hun Reglement ingetrokken. Slechts eene gemeente weigerde dit te doen.

Onder grooten toeloop van belangstellenden werden de Synoden te Amsterdam gehouden. Na vele en ernstige besprekingen, onder voorzitterschap respectievelijk \an Dr. Kuyper en Ds. Gispen, kwam men eindelijk tot vereeniging. Men zou voortaan den naam voeren van „Geretor-

Sluiten