Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hunne plaats werden aan de Theologische School benoemd Dr. H. Bouwman, predikant te Hattem en Dr. G. Honig, predikant te Zeist. Korten tijd geleden werden in de faculteit der letteren aan de Vrije Universiteit nog benoemd de heeren R. II. Woljer en C. v. Gelderen, beiden doctorandi in de letteren. Laatstgenoemde was eenigen tijd lector. In de faculteit der rechten werden benoemd de heeren Mr. A. Aneina en Mr. P. A. Diepenhorst.

In het jaar 1907 werd een leerstoel geopend voor de psychiatrie en aldus een begin gemaakt met de Med. faculteit. Als eerste professor werd benoemd Dr. L. Bouman.

In het jaar 1908 werd het Gymnasium der kerken te Kampen overgedragen aan de Nationale Yereeniging.

,9. Hoe moeten wij ons gedragen tegenover de achtergeblevenen in het Herv. Genootschap), de Christelijke Gereformeerden en andere Vrije Kerken, die van Gereformeerde belijdenis zijn ?

Wij moeten ernstig naar vereeniging met alle Gereformeerden zoeken en daarvoor steeds ons gebed doen opgaan tot den Koning der Kerk.

De Gereformeerden mogen niet eene behagelijke rust zoeken. Wij hebben eene dure roeping tegenover zoovelen, die krachtens belijdenis en wandel bij ons behooren. Als de kerk hare deuren sluit en zelfgenoegzaam haar pad bewandelt, ontaardt zij in eene secte. De kerk behoort hare deuren steeds open te hebben, om te ontvangen Tal wat van Christus'''' is en onder ééne belijdenis met haar wil strijden.

Bitterheid jegens bovengenoemden past ons niet. Als ons bitterheid wordt aangedaan, moeten wij met liefde vergelden.

10. Is het wel noodzakelijk bij de Gereformeerde Kerk te behooren ?

Ja; want de Gereformeerde Kerk is de zuiverste openbaring van het lichaam van Christus. Zij wordt slechts door haar Koning geregeerd, Wiens Woord haar levenswet is.

Wij moeten geene volmaakte kerk op aarde verwachten, maar wij moeten wel, om de eere van Koning Jezus, naar de zuiverste openbaring van Zijn lichaam zoeken, en daar hebben wjj ons te begeven. Er wordt meer dan eens gezegd,

Sluiten