Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in den hemel niet zal gevraagd worden, tot welke kerk men behoord heeft. Deze uitspraak heeft reeds menigeen de oogen verblind. Er zal in den dag der dagen wel terdege gevraagd worden naar onze werken, of wij de eere Gods bedoelden, niet alleen als personen, maar ook in onze gezinnen en ook in de kerk. En, wie de eere Gods zoekt in de kerk, kan niet onverschillig zjjn omtrent haar staat. Die zal naar de zuiverste openbaring zoeken.

11. Ts het q en neg eene goede kerkinrichting te bezitten ?

Neen ; ieder lid heeft zich telkens te onderzoeken, of hij een levend lidmaat der Kerk van onzen Heere Jezus Christus is.

IJver voor de zuivere openbaring van Christus' Kerk is noodzakelijk ; maar niemand vergete, dat wij ons zeiven naarstiglijk te onderzoeken hebben, ot wij waarlijk door een oprecht geloof Christus zijn ingeplant, zoodat wij behooren tot Zijn verborgen lichaam, tot die Kerk, welke tot in eeuwigheid den roem des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes zal verkondigen.

HOOFDSTUK XI.

!)e Zmdiiig dor Gereformeerde kerken.

1. Werd in de 19e eeuw, door de Gereformeerden veel aan de zending onder de Keidenen en Mohamedanen gedaan ?

Eerst werd de zending gedreven door particuliere Vereenigingen, die met loffelijken ijver in dit werk bezig waren.

Op pag. 15, is er reeds opgewezcn, dat er verschillende zendingsvereenigingen ontstonden. Het kerkelijk besef was in die dagen uiterst zwak en van eene roeping der kerk tot de zending werd niet veel gevoeld. Yandaar dat particuliere Vereenigingen verrichtten, wat tot het werk der kerken behoorde. Toch mag die arbeid, van particulieren uitgegaan, niet onderschat worden. Het is een grooten zegen te achten, dat de geloovigen, toen de kerken stil zaten, eene noodzakelijke en moeilijke taak op zich wilden nemen. De zegén op dat werk is dan ook niet uitgebleven. Omdat

Sluiten