Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iht boekje handelt over de geschiedenis der Gereformeerde verken, zul en wij alleen het oog vestigen op wat de Gereformeerden deden in het belang der zending zonder dat wjj daardoor het werk van anderen willen verkleinen.

daan? Vat de Gereformeerden voor de zending ge-

In liet jaar 1859 werd de Nederlandsche Gereformeerde Zendingvereniging opgericht, die aan de Javanen op MiddenJava het Evangelie deed brengen.

Mevrouw Van Oostrom te Banjoemas en haar zuster mevrouw Phillips, in Bagelen, van Javaansch-Europeesche afkomst waren de eersten, die op Midden-Java den arbeid des Evangelies aanvingen. De eerste onderwees hare Javaansche bedienden en toen eenigen van deze, tot het christendom gebracht, te Samarang gedoopt waren, werd ook mevrouw Phillips opgewekt om haar leven te wijden aan de prediking des Evangelies. In onderscheiden dessa's kreeg het Evangelie ingang. Door het gebrekkige in dezen arbeid werden de grondslagen niet vast gelegd, maar deze zusters konden niet meer geven dan zij hadden.

Het is zeker te bejammeren, dat later een der inlandsche helpers „Sadrach genoemd de zaak der zending in gevaar bracht, daar hij, door te spreken over de komst van den „rechtvaardigen Koning" zich er niet tegen verzette, dat de zijnen hem voor dien koning aanzagen.

3. Wie was de eerste, die door de Nederlandsehe Gereformeerde Zendmgvereeniginy werd uitgezonden

De eerste was broeder A. Yermeer, die in 1862 gezonden werd en naar Midden-Java afgevaardigd.

De Nederlandsehe Gereformeerde Zendingsvereenigine' geboren in den nood der tijden, gaf djor deze uitzending bewijs van haar geloof en ijver. Vermeer vestigde zich in 1863 m Tegal en later, nadat hij kennis gemaakt had met het werk van mevrouw Philips, in Banjoemas.

Het zaad des Woord werd in eenvoudigheid gestrooid en onder veel moeilijkheid werd de arbeid voortgezet. De Heere wilde echter aanvankelijk den geringen arbeid zegenen.

Sluiten