Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1892 naar Soemba, standplaats Kabaniéroe, waar vroeger V. Alphen gewerkt had, die door de zending der Chr. Geref. Kerk was losgelaten. Beide broeders hebben niet ongezegend op Soemba gearbeid. Pos is om gezondheidsredenen wedergekeerd, maar de Bruyn werkt altoos nog op dezelfde plaats.

15. Geschiedde omstreeks dezen tyd niet iets, wat van grooten invloed op de zending was ?

Ja. De vereeniging der Christelijke Gereformeerden met de JSTederduitsch Gereformeerden in 1892, want door deze vereeniging werd al het zendingswerk in kerkelijke bedding geleid.

Br kwam nu een vereeniging tot stand tussohen de Nederlandsch Gereformeerde Zendingsvereeniging met de zending der kerken. Yooral de Synode van Middelburg, gehouden in 1896 hield zich bezig met het werk der zending. Er werd levendig van gedachten gewisseld over de methode van zending. Een uitvoerig Rapport, door Prof. A. Kuyper opgesteld, werd aangenomen en uit dat Rapport vloeiden twee dingen voort, die hier uitdrukkelijk genoemd moeten worden.

Allereerst werd gebroken met het oude systeem van Deputaten, die de zending geheel en al behartigden, namens de kerken. Voortaan zou de zending uitgaan van de plaatselijke kerk, welke zich, als dat noodig mocht blijken, met andere kerken in en buiten de classis combineeren kon. Ten tweede werd de aparte opleiding beëindigd. Voortaan zouden dienaren des Woords geroepen worden of ook 'candidaten, die hun opleiding hadden ontvangen aan de Theol. School of aan de Vrije Universiteit.

16. Vervielen dan de algemeene Deputaten qeheel en al?

Neen, de Synode van Groningen, gehouden in 1899, benoemde 10 deputaten, om de algemeene zaken der zending te regelen.

Be arbeid bleef dus van de plaatselijke kerken uitgaan maar deze 10 deputaten hadden te adviseeren en enkele algemeene zaken te regelen ; over zendingsgebied en wat meer de zending in het gemeen raakt.

Sluiten