Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Hoe ging het verder met de medische zending ?

In 1893 werd het Petronella-hospitaal te Djocjokarta opgericht, waar dr. Scheurer met buitengewoon grooten zegen arbeidde.

In 189B werd de vereeniging „dr. Scheurers hospitaal" gesticht, welke gelden inzamelde voor den medischen dienst. In 1903 werd er f 10.000 bijeengebracht. De zaak der medische zending staat onder toezicht van de kerk van Amsterdam. In 1906 moest Dr. Scheurer, die reeds bijgestaan werd door Dr. v. Marle, om gezondsheidsredenen naar het vaderland terugkeeren. Dr. H. S. Pruys bijgestaan door Dr. L. W Yogelesililg vervult thans zijne plaats. Als zusters zijn daar thans werkzaam Mej. J. C. Rutgers, A. M. Gockel, A. Loggers en E. M. Koopman. Eerstgenoemde is thans in Nederland.

18. Had er geen verandering plaats aan de Keuchenius school ?

Ja, er had een reorganisatie plaats, welke alleszins gunstig

gewerkt heeft.

De inrichting dier School is thans aldus. Zij staat onder leiding van de Deputaten der Generale Synode voor de Zending, en onder toezicht van den Raad van toezicht op Midden-Java. De school is verplaatst naar Djokja. Er is nu een vijfjarige cursus in plaats van een driejarige. Directeur is de heer D. Koelewijil, eerste leeraar de heer J. P. Zuidema en als docent is aan de school verbonden Ds. I). Kakker, vroeger missionair dienaar des Woords te Keboemen.

19. Hoe staat het nu met den geheelen zendingsarbeid.

Batavia en Soerabaja zijn zelfstandige Gereformeerde kerken en overigens wordt er gearbeid op Midden-Java en Soemba.

Te Batavia staat sinds 1899 Ds. D. J. K. Weyers.

Te Soerabaja staat sinds 1900 Ds. W. Pera. Beide kerken zijn als buiten-kerken gevoegd bij de classis 's Gravenhage.

Het eigenlijke zendingswerk wordt op de volgende wijze verricht.

De kerk van Utrecht, gesteund door de provinciën Utrecht en Gelderland zond eerst Ds. L. Adriaanse naar Poerworodjo. Sinds deze ^emeritus werd, volgde hem op in 1906 Ds. H. Th. Ingwersen.

Sluiten