Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF

Namens het Convent van Remonstrantsche Predikanten is aan onze Commissie verzocht, het hier geboden geschrift van een kort woord te doen voorafgaan. Om twee redenen voldoen wij daaraan gaarne.

Allereerst, omdat door deze handelwijze getuigenis wordt afgelegd van een nauwe samenwerking tusschen het algemeen besturend lichaam der Remonstrantsche Broederschap en het corps harer geestelijke leidslieden. Waar dit contact bij besluit der Algemeene Vergadering van 1927 reglementair werd vastgelegd, verheugt het ons reeds binnen het jaar daarna dit bewijs van samenwerking te mogen aanbieden.

Maar ook om den inhoud van het boekje zelve verblijdt het ons dit inleidend woord te mogen schrijven. Wij meenen met de schrijvers, dat een geschrift, waarin wordt uiteengezet wat de Remonstrantsche Broederschap naar haar oorsprong en karakter is en wat zij wil, aan een behoefte voldoet, die in den laatsten tijd meer dan eens tot uiting kwam. Door hunne hoofdstukken voluit te onderteekenen aanvaarden de drie schrijvers de persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat zij schreven, terwijl het Convent door zijn uitgave te kennen geeft, dat het — wat de hoofdstrekking betreft — zich met het geschrevene vereenigt. Op deze wijze brengt de Remonstrantsche Broederschap — ofschoon naar goed-Remonstrantschen regel afwijkende gevoelens eerbiedigend en verdragend — in persoonlijken klank tot uiting, wat in haar midden als geloofsgemeenschap leeft.

Moge dit oriënteeringsboekje in dezen geest worden verstaan en aanvaard en daardoor in eigen en ruimer kring belangstelling en genegenheid opwekken voor de Broederschap der Remonstranten en haar arbeid in dienst en tot eer van God.

Namens de Commissie tot de zaken der Remonstrantsche Broederschap:

A. J. VAN ROYEN, Voorzitter.

N. BLOKKER, Secretaris.

Amsterdam

Maart 1928.

Vlaardingen

Sluiten