Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Hellenistische denken en van de Mysterie-godsdiensten

zelfs wanneer het zou blijken dat de hypothese van hen, die

meenen dat Jezus nooit heeft geleefd, maar in de Evangeliën alleen als mensch wordt voorgesteld, waarheid zou bevatten,

dan nóg blijft ons de Christus onaantastbaar heilig als eeuwig licht in de duisternis van het t ij d e 1 ij k e, als de achter alle vergankelijkheid en zichtbaarheid staande eeuwige Waarheidsgestalte, in Wien „het huiveringwekkend en nochtans immer boeiend Mysterie" i) Gods ons is doorlicht als een Mysterie van heilige Liefde en reddende Genade. In Jezus Christus en Zijn Evangelie komt God de Heilige, tot Wien wij slechts in diepen schroom kunnen naderen — het werd boven reeds gezegd —, tot ons als redder en verlosser; Christus is voor ons de openbaring en zelfmededeeling Gods, „het uitgedrukte beeld des Vader s".

*

Maar Jezus Christus is voor ons ook „onze leidsman en voleinder des geloofs. In hem heeft gestalte en vorm gekregen de mensch in zijn eigenlijkste, diepste wezen, de mensch, die in God volgroeid en geheiligd is. In de tweeëenheid van Christus als openbaring Gods en als Zoon des Menschen wordt het oude leerstuk der twee naturen in Christus, zij het op andere wijze, opnieuw verstaan. Heel zijn leven, zooals ons dit op al of niet historisch juiste wijze beschreven is, staat vóór ons als voleinding van wat in de werkelijkheid onder menschen nimmer voleindigd te aanschouwen is, maar wat nochtans in aanleg en beginsel ook nimmer geheel ontbreekt. Hij is onze leidsman naar die gebieden van leven, waar de mensch uit de gebrokenheid van zonde en schuld wordt wedergeboren tot een kind van God, waar het kruis, teeken van schande en nederlaag, is geworden tot teeken van overwinning en opstanding. Uitziende over de verre velden, is de Vader wachtend op den terugkeer van den verloren zoon — en als hij gekomen is, is er vreugde in het vaderhuis, de diepe, zalige vreugde, waarvan het Evangelie is doorgloeid. Hij is onze leidsman naar die hoogten van leven, waarin de tijdelooze waarde van het offer om Gods wil in volle zwaarte en uit liefde wordt gekend: het leven wordt gevonden wanneer het wordt verloren om der wille Gods. Hij voert ons tot de teerheid die „het gekrookte riet niet breekt en de walmende

1) RTÖtto, „Das Heilige".

Sluiten