Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Algemeene Vergadering benoemd, is aangewezen en bevoegd. Deze kweekschool dateert reeds uit het jaar 1634 en zal dus binnenkort drie eeuwen bestaan.

Het Seminarium is het hart der Broederschap, zoo is meermalen gezegd. Juist door haar eigen predikantsopleiding is de Broederschap in staat haar karakter als zelfstandig kerkgenootschap te handhaven.

Aan den Hoogleeraar, die aan het hoofd van het Seminarium staat, zijn vier Curatoren ter zijde gesteld, die met hem voor de belangen van het Seminarium waken. Samen vormen zij het „College van Professor en Curatore n". Dit college neemt onder meer de toelatings- en voorbereidende proponentsexamens af en houdt toezicht op de studiën van hen, die aan het Seminarium als student zijn ingeschreven.

De studenten volgen de gewone theologische colleges aan de Rijksuniversiteit te Leiden, leggen daar ook de gewone examens af, maar volgen daarnaast nog de lessen van den Seminariumhoogleeraar, aan wien inzonderheid hunne opleiding tot het predikambt, in den geest der Broederschap, is opgedragen.

Het proponentsexamen wordt afgenomen door de z.g.n. „U i tgebreide Curatorenvergaderin g", waarin zoowel de Curatoren als de predikanten en — tot beperkt aantal — ook afgevaardigden der gemeenten zitting hebben.

Twee alumniaten, van Broederschapswege verstrekt, bieden minder goed gesitueerden (mits van goeden aanleg) gelegenheid predikant bij de Broederschap te worden.

Tot het Seminarium worden zoowel mannelijke als vrouwelijke studenten toegelaten. Men weet dat ook vrouwen bij de Broederschap tot predikant kunnen worden beroepen.

Door haar Seminarium-opleiding, in nauw contact met de universitaire studie, te handhaven geeft de Broederschap blijk er waarde aan te hechten, dat alleen afgestudeerde personen tot het predikambt worden toegelaten. Er is dan ook een bepaling in het Algemeen Reglement die voorschrijft dat alleen zij voor de gemeenten mogen optreden, die in het godsdienstig genootschap, waartoe zij behooren, wettig tot den predikdienst zijn bevorderd.

* *

*

Iedere Seminarium-student, die het candidaatsexamen in de theologie heeft afgelegd, wordt hiermede automatisch in het Broederschapsverband opgenomen: met hem moet bij eventueele vacatures in de gemeenten rekening worden gehouden. Heeft hij ook het proponentsexamen achter den rug, dan ontvangt hij van de Broederschap zgn. proponentstractement en staat dan ten

Sluiten