Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Onze schoone Landhistorie hoe langer hoe beter te leeren kennen, is de roeping van de Christelijke, inzonderheid van de Gereformeerde Jongelingschap. & s

In de Geschiedenis toch ligt een niet gering deel van onze kracht; in haar aanschouwen we de worsteling van geloof en ongeloof, en al is het ook, dat in de laatste eeuw het ongeloof heeft gezegevierd in dien strijd — daar liggen nog zoovele eeuwen achter haar, waarin de Christelijke wereldbeschouwing de heerschende was.

Hiervan moeten wij diep doordrongen zijn, opdat wij ons ideaal in den strijd tegen Ongeloof en Revolutie hoog houden.

Met het oog op de beoefening onzer historie beleven we thans gelukkige dagen. Steeds meer toch dringt de geschiedbeschouwing van onzen Groen van Prinsterer in de werken, welke thans verschij ïen, door.

Bilderdijk vooral heeft de officieele historici een geweldigen knak toegebracht, zóó zelfs, dat niemand minder dan professor Siegenbeek het noodig achtte zija colleges aan te vangen met een „Lofrede op Wagenaar".

Wij zijn nu ruim drie vierden eener eeuw verder, doch hoe is in dat opzicht thans de publieke opinie gewijzigd!

Onze geschiedbeschouwing staat nu niet meer geïsoleerd, maar wordt van lieverlede algemeen aanvaard.

Daartoe heeft Groen van Prinsterer in Gods voorziening bestuur den weg gebaand, geroepen als hij was door Koning Willem I tot Archivaris van het Koninklijke Huis.

Uit Groens Handcoek putten nog steeds allen, die onze Vaderlandsche Historie beoefenen.

Aan de hand van dat veelomvattende werk, in verband met andere werken over onze Geschiedenis, is ook de Leiddraad saamgesteld, die u hierbij wordt aangeboden.

Wij mogen gegronde hoop koesteren, dat bij de herleving der Calvinistische beginselen, die onze dagen te aanschouwen geven, ook de Vaderlandsche Geschiedenis steeds grondiger zal worden beoefend, wijl in haar die beginselen, uit Gods Woord getrokken, tot openbaring komen.

Onze Historie moet ons een leermeesteres voor de toekomst zijn gedachtig aan Bilderdijks spreuk: „In 't Verleden ligt het Heden, in het Nu wat worden zal".

Vinde deze Leiddraad dan zoo zijnen weg bij onze Gereformeerde Jongelingsvereenigingen en zij hij ten rijken zegen!

Bij de omwerking van den vorigen druk is rekening gehouden met de opmerkingen en wenschen, die voorkomen in verschillende nrs. van ons Bondsorgaan. Er is winste gedaan met hetgeen verschenen is op het gebied der Vaderlandsche Geschiedenis na de vorige uitgave, o. a. met de werken van de heeren J. Postmus, Lankamp, Blok e. a.

Hoe langer hoe meer schijnt de tijd aan te breken, dat de christelijke beginselen ook onze staatsinstellingen, zelfs de Grondwet, zullen doortrekken

Welk een heerlijke vrucht aanschouwen we daarin van den arbeid van mannen als Bilderdijk en Groen van Prinsterer, om de levenden niet te noemen.

Des te meer rust op onze jonge menschen de taak om het „verleden" steeds beter te leeren kennen, dan' immers zal het „heden" des te sterker tot ons spreken.

Ga daartoe deze nieuwe uitgave haren weg met voorspoed!

Sluiten