Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Volksverhuizing. Van pi m. 400 tot pi m. 920 na Chr.

1. Aanleiding tot deze vërhuizing.

of. De zucht tot verhuizen bij de Germanen (nog verhuizen velen, men vindt ze in alle werelddeelen).

b. Begeerte naar meer bevoorrechte streken; 't koude Noorden van Germanië met bosch en moeras leverde niet veel op.

c. Verzwakking en eindelijke ondergang van het Romeinsche rijk. De landen van dat rijk hadden welvaart verkregen door landbouw, veeteelt, handel en nijverheid; dit lokte de woeste bewoners van Germanië, die zich vereenigden tot gemeenschappelijken strijd.

2. Wij vinden dan in ons land:

a. De Friezen langs de kusten der Noordzee.

b. De Saksers van zuidelijk Groningen tot oostelijk Gelderland en

c. De Franken van zuidelijk Gelderland tot in het noorden van Gallië (Frankrijk).

De stam der Batavieren verdween.

3. Bij deze volken vinden we drie standen:

ci. De vrijen, later edelen en vrijen.

b. De hoorigen, bewoners van de hoeve.

c. De lijfeigenen, slaven.

4. Onophoudelijk oorlogen door:

a. Zucht tot strijd.

b. Begeerte naar uitbreiding van grondgebied.

5. Langzamerhand ontstaat bij de Franken het Leenstelsel uit den bezitsvorm van dien tijd en uit hetgeen men had in het Romeinsche rijk. Karei Martèl (de strijdhamer), een hofmeier, de grootvader van Karei den Grooten, heeft het Leenstelsel tot een staatsvorm gemaakt, doordat hij den eed van trouw eischte van ieder, die grond in leen kreeg.

Deze eed van trouw hield vooral in, dat in tijden van oorlog de leenman den leenheer moest helpen.

Vraag 1. Wat wordt in Daniël van de Romeinen gezegd? Zie Dan 2 7 en 9 „ 2. Hoe was dat vervuld?

" 'a' Waardoor werden eindelijk de Franken de overheerschende stam ?

4. Welk verschil bestond er tusschen een hoorige en een liifeio-ene?

5. Wat was weergeld? ° „ 6. Wat waren hoeven, marken, gouwen?

III. Invoering van het Christendom in ons land.

Door de Romeinsche soldaten is het Christendom ook in ons land het eerst ingevoerd.

Servatius predikte ongeveer 300 n. Chr. reeds in Maastricht en elders het Evangelie. Nog bestaat te Maastricht de St. Servatiuskerk. Deze prediking was in zekeren zin nog zuiverder dan die der zevende eeuw, want toen kende men de pauselijke macht nog

Sluiten