Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Van deze eerste zending is evenwel weinig overgebleven, wijl de Volksverhuizing zooveel goeds bedierf.

1. Clovis, eerste Christenkoning der Franken. Oorzaken van zijn overgang tot het Christendom:

a. Hij was gehuwd met Clotilde, een Christelijke prinses.

b. De overwinning behaald bij Zülpich.

Gevolgen:

a. Vele Franken volgden zijn voorbeeld.

b. Zendelingen gezonden naar de omringende volken en ze beschermd.

2. De Frankische zendelingen Eligius en Amandus vonden bij de Saksers en Friezen niet zooveel bijval als de Engelsche, Willebrordus en Bonifacius.

3. Utrecht, in 630 een Chr. Kerk gesticht, werd het middelpunt der zending onder de Friezen. Willebrord bisschop der Friezen.

Bonifacius arbeidt veel onder de Saksers en Friezen. In 754 bij Dokkum vermoord.

4. Gevolgen der invoering van het Christendom:

a. Het evangelie was een zuurdeeg, dat langzamerhand doorwerkte.

b. Zeden en gewoonten veranderden.

c. Vermeerdering van kennis en welvaart.

De godzaligheid is tot alie dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Vraag A. 1 Hoe kreeg Bonifacius den naam van den Apostel der Duitschers? „ 2. Waarom luisterden de Friezen lieuer naar Engelsche dan naar

Frankische zendelingen ?

„ 3. Welken invloed had het Christendom op de rechtspleging en op het huisgezi i ?

„ B. 1. Wat beloofde Bonifacius aan den Paus en welke waren de

noodlottige gevolgen daarvan?

„ 2. Welke misbruiken bestreed hij in de kerk van Rome?

IV. Karei de Groote.

Indrukwekkende figuur, de grootste Christenvorst, wiens overwinningen zegepralen van het Christendom waren.

Krachtig staat hij daar, de Godvruchtige Keizer, met zijn levendig oog, zijn vroolijk, vriendelijk gelaat, met de grijze haren, zijn stierennek, zijn groote gestalte, die hem boven allen deed uitsteken, in een eenvoudig nationaal kleed Hij staat daar in de wereldgeschiedenis als het type van den tot rust gekomen Germaan, door het verre nageslacht vereerd als wetgever in den naam van den Koning der Koningen.

Het Valkhof bij Nijmegen, dicht bij zijn geboorteplaats, was dikwerf de zetel van Karei den Grooten. Het verhaal van den grooten moord, door hem in 782 te Verdun op de opgestane Saksers gepleegd, dankt waarschijnlijk zijn oorsprong aan een fout in de handschriften. (Blok, 2e druk.)

Sluiten