Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westersche- of Grieksch-katholieke en Roomsch-kath. kerk. (Oorzaken en gevolgen).

b. De bisschop van Rome als paus had zich steeds meer macht aangematigd. Strijd tusschen paus en keizer (Gregorius de Groote en Hendrik IV); strijd tusschen kerk en staat, waarin de kerk vooreerst zegevierde.

c. Ontstaan van het kluizenaars- en kloosterleven.

(Oorzaak vooral in een ziekelijke zucht, om vroom zondeloos te leven; onmogelijk op deze zondige aarde en met een zondig hart), 't Verliep in werkheiligheid. Het kloosterwezen heeft zeer veel goeds tot stand gebracht ook op het gebied van het maatschappelijk leven; zij waren de pioniers der beschaving. De . monniken beoefenden den landbouw en de nijverheid en waren zoovele vestingen ter bescherming van het Christendom. Zie hierover Dr. Wijbrants, Het klooster van Wittewierum.

(Benedictijnen, Karthuizers, Franciskanen, Dominikanen). Geestelijke ridderorden.

d. Kerkelijke straffen. (Ban voor één persoon, interdict voor een geheel land).

Inquisitie (kerkelijke rechtbank).

e. Misbruiken en dwalingen: de paus stedehouder van Christus, onbevlekte ontvangenis van Maria, voorbede der heiligen, leer der transsubstantiatie, oorbiecht, vagevuur, beeldendienst, goede werken, a/laat, enz.

Vragen: Waar vindt men de Grieksch-kath. en waar de Roomsch-kath. kerk? En de Gereformeerd-kath. kerk?

Waartoe behooren de Armenische Christenen?

Waarop grondt de paus zijn geestelijke macht?

Wat is het Coelibaat en wat Simonie?

Welk nut hebben de kloosters in de middeleeuwen gedaan?

Wat is u bekend van de orde der Tempeliers?

Wat waren auto da fé's (dacien des geioofs)?

Wat was het verschil tusschen de geestelijke en de Spaanscheinquisitie? Vanwaar komt onze kermis? (kerkmis).

(St. Jansmis = feest van Johannes den Dooper; St. Bamis = feest van St. Bavo). Kerstmis = Christmis = feest van Christus' geboorte.

Men onderscheide goed het Humanisme en de Hervorming. Het Humanisme was heidensche philosophie overgebracht op christelijken bodem.

a. Voorloopers der Hervorming in andere landen waren: in Italië Savonarola, in Engeland Wikleff, in Bohemen Johannes Huss en Hieronymus van Praag, Petrus Waldus, stichter van de gemeente der Waldenzen, pl.m. 1200.

b. Indirect hebben ook vooral de Humanisten medegewerkt om de dwalingen der Roomsche kerk te bestrijden.

Sluiten