Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inc^esfovereenT6 k°mt °nd6r de 6erSt6 Calvinisten met Melanchton het

Wat is de leer van de „magistratiis inferiores" en van het droit-divin"? Mogen volgens Calvijn de burgers opstaan tegen de wettige Regeerina (^s persoon of door hunne vertegenwoordigers?)

Welk verschil bestond er tusschen Rome, Luther en Calviin in de beschouwing van de ambten en de kerkgebouwen? J

welke kerken vindt ge de zuiverste openbaring van het Calvinisme? ./elke strijd ontbrandde in de 17e eeuw over het leerstuk dJi S destinatie en dat van den vrijen wil? leerstuk der prae-

c,SLuf™g0éSf ° v"n c,lvlin hebl"!n onzen

XIV. De Staatkunde tegenover de Hervorming.

Punten van behandeling: De staatkunde was bijna overal tegen de Hervorming gekant.

a. In Duitschland (de bakermat der hervorming).

De keizer tegen de hervorming uit beginsei en uit politieke berekening, daar hij den invloed der pausen niet kon missen Hij kon evenwel niet gestreng optreden, daar hij de hulp ei protestantsche vorsten niet kon ontberen in de oorlogen tegen de Franschen en de Turken en de macht des keizers tegenover de keurvorsten beperkt was.

Belangrijke gebeurtenissen uit den strijd tusschen keizer en protestanten waren: Rijksdag te Worms (1521) te Neurenberg (1524), te Spiers (1526 en 1529), alwaar door de indiening van een protest door de hervormden, deze den naam Protestanten ontvingen, Augsburg (,530) (Augsburgsche ConS»™ Melanchton), godsdienstvrede van Neurenberg 1532 diinsiv?ede)te A'igSburg 1548 en 1555 (Augsburgsche godsDe voornaamste voorstanders der hervorming in Duitschland

waren de keurvorsten van Saksen en de Paltz en de landgraaf van Hessen. (Smalkaldisch verbond). Smalkaldische oorlog. Dertigjarige oorlog (1611—1648).

b. In Nederland.

Hier trad Karei V gestreng op, doordien hij meer recht in de erflanden had en hier minder tegenstand was. De keizer meende ook gebonden te zijn door zijn eed.

Inquisiteurs benoemd in 1522. In 1523 de eerste martelaren. (Voes en Van Esch), in 1526 Jan de Bakker.

Verschillende plakkaten uitgevaardigd.

Onder Kareis regeering pl.m. 50.000 omgebracht.

Pilips II vooral gekant tegen de hervorming uit godsdienstige overtuiging. Spaansche Inquisitie.

toch was ook in ons land en vooral hier, het bloed der martelaren het zaad der Kerk.

Sluiten