Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Had Don Juan recht om Namen te bezetten? (Hij was landvoogd en bevelhebber van het leger).

Waarom zou de Prins hulp bij het Katholieke Frankrijk gezocht hebben en niet bij het Protestantsche Engeland ?

Denkt aan de Roomschen in ons land en aan den naijver tusschen de regeerende huizen Frankrijk en Spanje.

XIX. De Unie van Utrecht en hare gevolgen.

In hetzelfde jaar van de Unie van Utrecht had ook een belangrijke vredesonderhandeling te Keulen plaats, waar zonneklaar bleek, dat de strijd ten slotte uitsluitend om gre/oo/svrijheid gevoerd werd. Alles werd toegegeven, alleen de onafwijsbare eisch van geloofsvrijheid werd niet aanvaard, en daarom bleef de strijd voortduren.

Oorzaken: Verschil tusschen Noord- en Zuid-Nederland. (Walen tegen Hollanders, Vlamingen, enz.)

De Hervorming had meer wortelen geschoten in Holland en Vlaanderen dan in de Vlaamsche provinciën.

Naijver der Zuid-Ned. edelen tegen Prins Willem.

Onverstandige ijver voor de goede zaak van Hembyse en Dathenus, waardoor de Roomschen verbitterd werden.

Hertog Casimir. Malcontenten.

Verzoening en samenwerking bleek onmogelijk.

In 1579 Unie van Atrecht tusschen Henegouwen, Artois en Doornik (handhaving van den R.-K. godsdienst).

Unie van Utrecht (1579).

Ontworpen door Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, oudsten broeder van Prins Willem en stamvader in rechte lijn van onze Koningin.

Geteekend door Jan van Nassau, Holland, Zeeland, Utrecht, de Ommelanden van Groningen en de ridderschap van Gelderland.

Later traden alle Noordelijke gewesten toe, alsmede Gent, Antwerpen en Brugge; de Prins in 1580.

Inhoud 26 artikelen. Vooral belangrijk zijn art. 1 (grondslag) 5 en 6 (regelende de financiën) 7—11 (over leger en oorlog) 13 (godsdienst) en 18 (belastingen).

In art. 1 werd bepaald, dat de gewesten ten eeuwigen dage vereenigd zouden zijn.

216 jaren stand gehouden en grondwet voor de Vereenigde Nederlanden geweest. Eenheid bij verscheidenheid. Niet bedoeld tegenover de pacificatie van 1576, maar slechts een nadere verbinding der Noordelijke gewesten, naast de Pacificatie.

Wat den godsdienst betreft, was de Unie voordeeliger voor de Protestanten dan de Pacificatie.

Het wapen der Unie was een gouden leeuw op een rood schild, in den voorsten rechterpoot houdende een zwaard en in den linker een bundel van zeven bijeengebonden pijlen.

Sluiten