Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 5. Welke overeenkomst is er tusschen den val van het Rijk van Juda en Israël en van ons? Zie 2 Kon. 17.

XLV1I. De Fransche tijd. 1795—1813.

Met blij gejuich had men de Franschen ingehaald.

Door vrijheid, gelijkheid en broederschap zou het tijdperk van geluk en welvaart aanbreken. Van Oranje ontslagen, achtte men de tyrannie verdreven. Hoe spoedig zou het tegendeel blijken.

Men onderscheidt drie tijdperken: a. Bataafsche republiek, 1795—1806, b. Koninkrijk Holland 1806—1810, c. ons land eene provincie van Frankrijk 1810—1813.

Dr. H. Colenbrander laat de Bataafsche Republiek duren van 1795—1805 en zegt dat met het Raadpensionarisschap van Rutger Jan Schimmelpenninck feitelijk al de constitutioneele monarchie een aanvang neemt.

a. In 1796 kwamen 126 afgevaardigden des volks als Nationale vergadering samen. Strijd tusschen Federalisten, voorstanders van gewestelijke Souvereiniteit en Unitarissen, die de eenheid des lands wilden. Daar de eersten de meerderheid hadden, was de ontworpen constitutie, grondwet, in hun geest. Zij werd door het volk verworpen. Een tweede Nationale vergadering komt samen. Weder een Federalistische meerderheid. De voorzitter, Midderigh, in overleg met den Franschen generaal Joubert, en met behulp van Daendels laat 22 leden der Vergadering en 6 leden der Commissie tot de Buitenlandsche zaken gevangen nemen, 22 Jan. 1798. Nu was spoedig een nieuwe Constitutie gereed. Ons land werd verdeeld in 8 departementen, welker grenzen geheel verschilden met die der vroegere provinciën; ook werden geregeld: het kiesrecht, vertegenwoordigers, uitvoerend bewind, financiën, rechtspraak, scheiding van kerk en staat. Deze grondwet werd 23 April 1798 door het volk aangenomen. 't Uitvoerend bewind werd den 11 Juni reeds weder uiteengejaagd door Daendels. Een nieuw vertegenwoordigend lichaam, verdeeld in twee kamers, gekozen.

1801. Weer een nieuwe Staatsregeling. Door Napoleons invloed tot stand gebracht. Nu weder de oude grenzen en namen der provinciën. Elk kerkgenootschap blijft in 't bezit van wat het bij 't begin der eeuw had. Geen uitsluiting van ambten door partij verschil. Deze grondwet door 7/k der stemgerechtigden goedgekeurd, 't Volk verarmd door stilstand van handel en bedrijf, hooge belasting, drukkende inkwartiering, is lijdelijk en onverschillig.

1805. Napoleon laat weder een nieuwe Staatsregeling ontwerpen en goedkeuren. Rutger Jan Schimmelpenninck als raadpensionaris aan 't hoofd met eene macht, zooals geen graaf of stadhouder had gehad. In 10 jaar is de revolutie

Sluiten