Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel werd er tijdens de regeering van Willem III tot stand gebracht. Allereerst de inpoldering van de Haarlemmermeer '52, aanleg en uitbreiding der spoorwegen, waaraan van '60 tot '80 ruim 200 mill. gulden besteed werd en 't Noordzeekanaal voor Amsterdam en de nieuwe Waterweg voor Rotterdam, alsmede het Merwedekanaal. Driemaal gaf de koning zijne bekrachtiging aan eene Schoolwet eerst de wet van '57; na de aanneming er van verliet Groen van Prinsterer de Kamer. Vervolgens de wet van '87, of de scherpe Resolutie, waartegen twee petities bij den koning werden ingediend, één door de Roomschen met 160.000 handteekeningen en één van de Antirevolutionairen met 300.000 handteekeningen, en ten slotte de Wet van '90, waarbij het Bijz. Onderwijs werd erkend en Rijkssubsidie werd toegestaan. In '87 Grondwetswijziging.

Behoefde de koning het zwaard in Nederland niet te ontblooten, toch verwierf hij zich lauweren, toen hij in 1855 en vooral in 1863 de noodlijdenden door de overstroomingen te hulp kwam en met gevaar van eigen leven opzocht, of door onbekrompen mildheid, waar nooden waren te lenigen (brand van Enschedé, invalidenhuis Bronbeek). Hoe heeft zijn woord: „Oranje kan nooit genoeg voor Nederland doen" niet overal harten voor hem doen gloeien.

Over 't algemeen kenmerkt zijn regeering zich door rust, alleen de Aprilbeweging van '53 en de Socialistische woelingen in de laatste jaren zijns levens waren dagen van spanning en onrust.

Vele rampen troffen het Oranjehuis. De dood ontbladerde den boom. Den 13en Juni '77 stierf koningin Sophia, den 13en Jan. '79 prins Hendrik, 's konings broeder, 11 Juni de kroonprins Willem van Oranje, 8 Sept. '81 prins Hendrik, 's konings oom, in '83 zijne tante, prinses Marianne en in'84 kroonprins Alexander.

Nu stond de koning bijna alleen. In '79 was hij gehuwd met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont en den 31 Augustus 1880 was prinses Wilhelmina geboren — nu onze geëerbiedigde en geliefde koningin. In 1901 den 7den Februari huwde H. M. met Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, uit welk huwelijk den 30 April 1909 de Prinses Juliana werd geboren.

Tijdens zijn regeering is de vrije Universiteit op gereformeerden grondslag tot stand gekomen, die bedoelde de wetenschap in al haren omvang op te bouwen uit het Christelijk beginsel. Deze universiteit werd in 1906 door de gewijzigde wet op het Hooger Onderwijs staatsrechtelijk gelijk gesteld met de Rijksuniversiteiten. Ook ontstond de Doleantie tijdens koning Willem III in 1886, waarbij vele kerken in ons vaderland zich losmaakten van het juk der synodale organisatie van 1816, om weer kerkelijk te kunnen leven naar Gods Woord.

In 1892 werden de Christelijke Gereformeerde en de Neder-

Sluiten