Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Boeren waren in 't eerst niet ongelukkig.

De Engelschen leden nederlaag op nederlaag. Lord Buller werd door de Boeren onder Botha geslagen bij Tugela en de Spionkop, Methuen legde het voor De la Rey af bij Modderrivier.

De Boeren begingen echter de fout, dat zij hun legermacht vastlegden voor drie door de Engelschen versterkte plaatsen, Ladysmith, Kimberley en Magerfontein.

Aan Engeland werd den tijd gegeven zijn leger te versterken. Heel Engelands legermacht bijna werd naar Zuid-Afrika getransporteerd en onder leiding van lord Roberts en lord Kitchener trok men toen op de kleine macht der Boeren los. Cronjé werd met zijn leger gevangen genomen bij Paardenberg. Botha moest terug trekken en de dappere De Wet kon de Engelschen wel veel afbreuk doen, maar hij vermocht den opmarsch van.het reusachtige vijandelijke leger niet te stuiten.

De harde wijze, waarop Kitchener den krijg voerde — denk aan de vrouwenkampen — vond in heel de wereld afkeuring. Maar geen enkele mogendheid kwam tusschenbeide.

De Boeren hielden nog vol toen Pretoria reeds in handen der Engelschen was gevallen en de oude president Kruger reisde naar Europa om hulp te erlangen. Het Fransche volk juichte den ouden President toe, maar het hielp niet. En de Duitsche keizer wees den President op ruwe wijze af. Uitgeput door den langen, hopeloozen krijg, stemden de Boeren eindelijk toe vredesonderhandelingen te beginnen, die in Vereeniging werden gevoerd.

Het einde was de ondergang der beide republieken, OranjeVrijstaat en Transvaal.

Lord Milner kreeg het bestuur in handen, en hij zorgde, dat Engeland weer eens zijn beloften schond, totdat een liberaal ministerie aan de vroegere republieken, nu Engelsche koloniën, de zelfregeering gaf.

De geweldige krijg bracht tusschen de verschillende deelen van Zuid-Afrika toenadering, zoodat in het jaar 1909 eindelijk het oude ideaal van een onverdeeld Zuid-Afrika onder één grondwet werd bereikt — zij het dan ook onder de Engelsche vlag.

Vragen enz.

Verklaar den naam Transvaal.

Wat is de beteekenis van het Algemeen Nederlandsch Verbond?

Dit is een groot taalverbond .van de Nederlandsch sprekende deelen der gansche wereld, dat door Dr. Kuyper o. a. is gevestigd in Amerika tijdens zijne reis aldaar.

•Het Alg. Ned. Verbond verdient gesteund te worden, niet het minst door het Jonge Holland.

Hier'heeft men een terrein van de Gemeene"1 Gratie waar" Calvinist, en niet-Calvinist samenwerken tot bevordering van het schoóne doel: de handhaving en de uitbreiding onzer heerlijke Moedertaal.

Neerlandici: is het orgaan van het verbond. Vertel iets van de Ned.

Sluiten