Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu althans geen voortduren der zamenspanning van den Staat met de synodale of reglementaire Hervormde kerk. "Nu de tijd eener heerschende Kerk in Nederland lang voorbij is, laat nu althans de Kerk vrij zijn, en laat, behoudens algemeen toezigt ter bewaring van rust en orde, de Regering zich niet langer vernederen tot werktir eener kerkelijke, of laat ons juister zeggen , antichristelijke partij" ').

Nu althans geene Theologische Faculteiten van wege den Staat 2).

Nu althans op de openbare school geen officiële godsdienst ; zoodat van staatswege of deïsme, of het volslagen ongeloof van moderne filosofie of theologie, aan de volksopvoeding ten grondslage worde gelegd.

Nu althans, ook in de overzeesclie bezittingen, eenige vrijheid van Evangelisatie en geen tegenwerking waardoor het Mahomedanisme bijkans godsdienst van Staat wordt ").

Nu althans, nu bovenal vrijheid van onderwijs.—- Telkens heb ik vrijwaring gevraagd tegen de even kleingeestige als wederregtelijke wijs waarop men aan de oprigting of instandhouding van cliristelijk-nationale scholen bijkans onoverkomelijke bezwaren in den weg legt 4).

Hoedanig was het antwoord van den Minister en van de Kamer?

Het antwoord van den Minister was van onovertrefbaren eenvoud.

') p. 100 eu 101. 2) p. 112. 3) p. 153. *) p. 4—9, p. 114—117, p. 123.

Sluiten