Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang er in elke gemeente eene officiële school, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, moet zijn;

Zoolang ook staan de schatkist en het administratief gezag daarmee in een bondgenootschap dat bij velerlei vooroordeel en dwaalbegrip sympathie en steun vindt;

Zoolang is christelijke pligtbetrachting, ook die zich in ruime bijdragen openbaart, tegen dergelijken wedstrijd, in den regel en op den duur, niet of naauwelijks bestand;

Zoolang wordt menigeen genoodzaakt aan de kinderen, of geen opvoeding te geven , of een opvoeding met zijn geloof en geweten in strijd;

Zoolang heeft menigeen, hoewel niet onvermogend en die de christelijke school waardeert, de openbare, dewijl zij minder, ja dikwerf niets kost, meer lief;

Zoolang berust menigeen in redeneringen waarvan hij vroeger de ongerijmdheid inzag, en vindt eene schoolwet waartegen hij zich, eer ze tot stand kwam, met kosteloozen ijver verhief, thans zoo kwaad niet;

Zoolang is de organisatie van het openbaar onderwijs, met Verbazende groeikracht, gerigt tegen de godsdienstvrijheid van dat gedeelte der bevolking dat, aan de godsdienst gehecht, haar, ook in de school, als het ééne noodige waardeert. En zoolang is de Christen gehouden zijn staatsburgerlijken invloed te gebruiken in het belang van wetherziening , ook al zou grondwetherziening moeten voorafgaan.

Ten vorigen jare werd, in het rapport aan de Tweede Kamer over het regeringsverslag omtrent het onderwijs, de wet van 1857 eene proef 'neming genoemd.

Sluiten