Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schadelijk en schandelijk voor het Vaderland gekeurd werd, beter met de waardigheid der Kamer overeenkwam ! In den smaak der Natie? Als of de dikwerf verregaande onverschilligheid der Natie omtrent de publieke zaak niet een beklagenswaardig gebrek was; en als of, in het belang van Minister of Ministerie, zoo als men vroeger aan anderen verweet, op de gebreken der Natie moest worden gespeculeerd !

Van daar een hartstogtelijk drijven, waarmeê men bepalingen van het Reglement van Orde, in het belang deidiscussie gemaakt, misbruikt of voorbijziet, en aan de wederpartij, zijdelings of regtstreeks, den mond snoert. Zijdelings, door de telkens herhaalde insinuatie dat zij te dikwerf, dat ze veel te lang, dat ze blijkbaar uit ijdelheid en zelfbehagen, spreekt. Regtstreeks, door het verlof om meer dan tweemaal te spreken, te doen gelden op een wijs die, zelfs waar de loop der beraadslaging het eischt, het vragen om vergunning , namelijk voor elk die bij de toongevende rigting in discrediet is, bijkans onmogelijk maakt. Regtstreeks, met den meest doeltreffenden eenvoud, door zich het regt aan te matigen van censuur, door den spreker in de reden te vallen, door hem aldus, al is de gewelddadige stoornis der orde spoedig voorbij, het geregeld en kalm ten einde brengen van zijne rede te beletten.

Dit alles (ook de stelselmatige onbeduidendheid der ministeriële drukpers) behoort, in de geschiedenis der liberale staatshlosoiie, op parlementair terrein werkzaam, tot der zaken eigenaardigen loop. De geheele strekking van het vrijzinnig

Sluiten