Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van onderwijs goedkeuring verdient. Misschien zal, juist door deze meer plaatselijke behandeling der zaak, van lieverlede een openbare meening, met regtvaardigheid en vrijheidszin meer overeenkomstig, en even daarom op den duur onwederstaanbaar, worden gevormd ').

Moet er niet van liet regt van petitie gebruik worden gemaakt? Ik wil het niet afraden. Sterk aanraden kan ik het niet. Het is te zeer in 1857 gebleken dat de veerkracht van menigen adressant, in zijn naamteekening, het toppunt van zelfopoffering bereikt. Het petitieregt is ook een waarborg waarvan het crediet door parlementaire usantie , althans waar het christelijke scholen betrof, niet verhoogd is. Er is weinig reden om zich aan te melden waar men hoogstens een minachtend zwijgen kan te gemoet zien.

Eén constitutioneel regt is er dat beteekenis en kracht heeft; het petitieregt in omgekeerde verhouding, het kiesregt.

De meerderheid der Tweede Kamer regeert het Land, ook waar het Kerk en School geldt.

Daarom is het ongebruikt laten van dit regt een inzonderheid voor den Christen onverantwoordelijk verzuim.

Daarom, zoo mijn raad iets bij mijne geloofsgenooten vermag, zal voortaan niet ligt iemand hunner zich aan de stembus onttrekken ; zal voortaan niet ligt, om welke reden dan ook, iemand die evangelische volksopvoeding lief heeft, zijne stem geven, zonder genoegzamen waarborg dat zijn kandidaat ter bescherming van het christelijk-nationaal schoolonderwijs, uit overtuiging, bereid is.

1) Berigten der Vereeniging voor Chr. nat. sclioolond., p. 250.

Sluiten