Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

De derde meent dat thans in Pruissen de orthodoxie aan het roer is. Door orthodoxie bedoelt hij de rigting van Stahl. Eerst levert hij een zeer ongunstige schets zijner verderfelijke en ongerijmde antirevolutionaire leer, en dan, met de hem eigen logische onweerstaanbaarheid, leidt hij daaruit de gevolgtrekking af, dat Nederland zich wachten moet voor eiken lofredenaar van den geleerden dweeper, wiens wijsbegeerte en staatsregt Pruissen in zoo deerniswaardigen toestand gebragt heeft 1).

Nog mag ik niet verzwijgen dat door sommigen mijner ethisch-irenische vrienden hunne rigting, in tegenstelling van de jijrïdïsc^-confessionele, met een ietwes onbillijk zelfbehagen , de evangelisch-confessionele genoemd is 2).

Ik zou wensóhen tijd en gelegenheid te hebben tot antikritiek.

Te midden van velerlei, somtijds schier overstelpenden arbeid, zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn.

Het zij mij daarom vergund te verwijzen naar mijne geschriften.

Naar het overzigt van beginselen, dat ik in 1831 :i), in 1855 4) in 1861 5), in 1862 6), in het licht gaf.

') Opzoomer, De orthodoxie aan het s/aalsroer.

'2) Verslag der vergadering van de evangelisch-confessionele Predikantenvereeniging, gehouden den 28 en 29 April 1863 te Utrecht. Ten overvloede zij gemeld dat ik er niet aan denk om uitdrukkingen, in een Opstel waarmee men niet vóór de bijeenkomst zelve bekend was, aan de Vergadering te wijten.

3) Overzigt in de Nederl. Gedachten (overgedrukt in de Verspreide geschriften, I. 122—154).

4) Narede van vijfjarigen strijd.

5) Le parii antirévolutionaire et confessionnel.

s) Ter nagedachtenis van Stahi,.

Sluiten