Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De scheiding is onze wensch, niet omdat we thans zeiven met het liberalisme bezield zijn, maar omdat wij, op kerkelijk terrein, eiken band willen verbreken met een politieken toestand die in staatsalvermogen, voor iedere Kerk verderfelijk, zijne hoogste ontwikkeling bereikt1).

Ja, om staatsalvermogen is het te doen, om socialisme en caesaropapie, om vereenzelviging van den Staat met eene Kerk en School die in haar algemeenheid tegen alle openbaring gerigt is.

De moderne Staat moet aldus met de moderne wijsbegeerte en godgeleerdheid in verband staan.

Met een Christendom boven geloofsverdeeldheid, tot in het grenzenlooze rekbaar.

Met een zoogenaamd Christendom, aan geloofsvervolging dienstbaar 2).

Onder christelijke benaming voert de Moderne Godgeleerdheid tegen het Evangelie krijg s).

i) p. 86.

2) De Moderne Theologie is christelijk; zij is christelijk bij uitnemendheid!; zij eischt, in naam van het historische christendom, terwijl ze, "den grootsten leeraarfop de smadelijkste wijs, als in la Vie de Jésus) vereert," volkomen verwerping van " den raadselachtigen wonderman." Ter Nagedachtenis van Stahl, p. 106—111.

3) "Er is eene rigting, die een Christendom van eigen vinding voor het Evangelie in de plaats stelt; een denk-, een droombeeld, en die, nederknielend voor dezen filozofischen afgod, elke geopenbaarde, elke niet door rede of ervaring bewijsbare waarheid verwerpt; die het Christendom als eene bijgeloovige dwaasheid veracht; voor wie het een voorwerp, minder nog van spotternij dan van haat is ; ja van volkomen en dweepzieken haat, als zijnde deze tot dns ver onuitroeibare sekte het meest krachtige en dus ook het meest lieillooze beletsel van de ontwikkeling der Menscbheid. Des te gevaarlijker is zij, naar mate zij aan den wettelijken ciseh en het kenmerk der openbare school in schijn nader bij komt. Zij voorzeker is tusschen alle Ge-

Sluiten