Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw E.E., sowel als over anderen plichts-halve bevolen is ende toecomt; maer oock overmits dat wij, onse bedieningè hebbende in de hoofdt-stadt deses Lants (inde welck ook uwer E.E. residentie is), de beste gelegentheyt hier-door hebben om ons in dusdanige dingen tegen de selve uwe E.E. te quijten. Boven desen, wij hebben ons so te voren, so oock nu tegenwoordelij ck dese Godtlijcke sorge voor sijn strijdende Kercke hier op der aerden derven aennemen, omdat uwe E.E. self ons dickwils (als de mont des Heeren in dese stadt sijnde) belieft heeft in gelijcke saecken te vragen ende verscheyden advysen goedelijck ende danckelijck van ons t'ontfangen ende aen te nemen.

Ende om voorts hier-op tot ons motyf te comen, wij hebben ons op de voorgaende fundamenten, oock als-nu ten desen dage aen uwe E.E. willen adresseren, of misschien onse goede Godt uwe E.E. door sijnen Heyligen Geest wilde inspireren een geneycht herte, om de saecke, die wij mits desen renoveren, eens ter herten te voeren ende ter hant te trecken, ten eynde hem sijne eere na behoren in dit stuck door een heylighe vrij-willickheyt mochte betaelt werden.

Temeer verhoopen- ende vertrouwen wij, dat wij de vrucht van dit onse oude versoeck verwerven ende genieten sullen, omdat de staet des lants tegenwoordelijck sulx meer vereyschet als oyt te voren. Als wesende op eenighe plaetsen geheel onversien met noodige dienaers, elders met sulcke vele beset, de welcke, wanneer behoorlijcke acht daer op genomen wierde, geensins voor de sulcke bestaen en souden gelijck se gehouden werden. En boven desen, om dat in verscheyden plaetsen, noch botte, ongeleerde, onvernuftige Papen geleden ende opgehouden werden, tot veler menschen onheyl ende eenen groten blaem over dit land in alle de genabuerde omliggende Pro-

Sluiten