Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den boeek van Floris van Wede ') wert fol. 28 noch eene andere Vicarie gevonden, gehoorich tot dese selve parochie.

De diaconie wert bedient bij de kerck-meesters op verbeteringe, ende houden alle jaeren behoorlijcke rekeninge voor den Predicant, Schout ende die van den gerechte, sonder datse nochtans eenich zeecker incomen hebben, behalven 't gene dat in de kercke gecollecteert wert.

Het heeft oock dese plaetse een pastoorshuys, maer gene gelegenheyt voor de schoole.

II. Doorn.

De kercke alhier is in goede reparatie ende heeft haere ordinaire twe kerck-meesters, tot welcke bedieninghe alle twe jaeren eenige gedenomineert werden bij de gemeyne bueren, ende daer na gestelt bij den Pastoor, ende doen haere rekeninge na ouder costuyme, alle jaeren tot een van de gemeynte ende den pastoor voorsz., 't welck nu in de laetste drye ofte vyer jaeren niet geschiet en is. Heeft des jaers aen lantpachten ende cijsen van huysen 110 gl. 6 stv., volgens de memorie daervan zijnde, edoch waer wt jaerlijx gaen 15 gl. voor den ingeseten armen.

Predicant ofte Pastoor is Anshelmus Ds Dunselis, dewelcke aldaer gestaen heeft den tijt van 21 jaeren. Dese heeft hem strax in den vrijen tijt gevoucht tot de Reformatie, is getrout met sijn huysvrou, ende heeft het Avontmael geadmynistreert a° 1585 op den

1) Floriii Tan Weede was in 1586 doov de Staten 's Lands van Utrecht aangesteld tot rentmeester Tan het comptoir der geestelijke ot gebenefieieerde goederen. Zie onze Bijdr. en Meded., IV, bl. 135. Over het Soek Tan dezen rentmeester zie ald. bl. 166.

Sluiten