Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van habiliteyt, omme voor 't examen (daer onder hij hem belooft te stellen) tot de rechte bedieninge te conen gebracht werden.

Gebruyckt tot sijne alimentatie de goederen tot de pastorie gehoorich, daervan hij seyt de speciale aenbrenginge onlancx bij geschrifte gedaen te hebben aen den Rentmr Simon Claessz.

Huybrecht Henricxssz., van Werckhoven geboren, is coster ende schoolmeester, tot welcke bedieninge nochtans niet zeeckers en staet, wtgenomen dat hem bij de kercke plegen (voor 't stellen van de clocke) betaelt te werden des jaers 5 gl., ende dat hij eenige ommegangen heeft ex gratia.

De bedieninge geschiet alsnoch sonder ordeninge ende sal derhalven nae 't examen behoorlijck moeten aengestelt worden, gelijck als in andere plaetsen van de selve conjuncturen.

Hier is een H. Geest meester (so men se noempt), de welcke sijnen ontfanck verclaert jaerlijx te bedragen 20 gl. 141 stv.

Dese plaetse is oock versien van pastoorshuys ende een woning voor den coster, bequaem omme de schoole daerin te houden.

IX. Cothen.

De kercke is wel gestelt van binnen ende van buyten, wtgenomen dat d'outaeren, het sacramentshuys ende .... *) noch vast staen, midsgaders verscheyden zo afgodysche ende superstitieuse, zo oock onschriftuermaetige geschreven spreucken. Heeft haer ordinaire twee kerck-meesters, die alle jaeren bij de bueren vercooren werden, ende voor deselve oock haere rekeninge doen.

1) Onleesbaar.

Sluiten