Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonder eenige seyndinge, alhier af ende aen gegaen heeft den tijt van ontrent 20 jaeren.

Tot de fabrycke van 't voorsz. cappelken is eertijts geweest een mergen lants ofte anderhalf, 't welck meest gegeven is in de dijckaetsie.

Verclaeren voorts de gebueren, datter zeeckere vicarie tot haer kerxken is, doende in corpore (gelijck bij den bouck van Floris van Wede bevonden wert) 88 gld. jaerlicx, waervan de denominatie van rechts-wegen staet bij henlieden ende de collatie bij den Heere van den Lande, 't welck ons gebleecken is bij zeeckere bezegelde brieven de a° 1579. Dese vicarie is alsnu in handen van Cordenoort, Canoniek van St. Peters, onder eene gepretendeerde collatie (nae 't seggen van de huysluyden), die mijn vrouwe van St. Servaes zoude toecomen.

XI. SCHALCKWIJCK.

Hier is een kereke niet wel gerepareert, edoch die lichtelijck kan geholpen werden, 't welck de Schout aengenomen heeft de Kerck-meesters te bevelen, de welcke jaerlijx bij de bueren ten overstaen van die van den gerechte gestelt werden, ende haere rekeninge doen. Het goet, principael de fabrycke toecomende, is 23 mergen lants, waer wt jaerlijx voor erfpacht gaen 17 gld. 4 st. aen de Heeren van den Dom, edoch de welcke met de wtgangen van huysingen, de selve fabrycke toecomende en bedragende tot 17 gld. 17 st. t'jaers, conen gehaelt werden.

De bedieninge van dese plaetse geschiet door eenen Cornelis van Eek, aldaer gestelt bij sijne genade van Culenburch als Ambachtsheer ende Collator, met conditie dat hij niet predicken, maer den volcke voorlesen soude de sermoonen Anthonii Corvini over de

Sluiten