Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, door d'absentie van enigh, niet zeeckers conen vernemen van den staet der goeden tot de fabrica.

Als pastoor draecht hem hier een frater Joannes de Busco, van Aelst wt Vlaenderen gebooren ende t'Utrecht 40 jaeren in 't Brigitten clooster geweest. Hij heeft dese plaetse ingenomen alleen op 't verzouck van de bueren, ende genouch tegen den wille van de Regeringe over 29 jaeren. Aen de welcke hij namelijck bij requeste versocht hadde, omme alhier te mogen gaen predicken op de sondagen, sonder oyt apostille daerop ontfangen te hebben, verclarende zulx desmaels versocht te hebben, overmits sij in haer clooster gesepareert waeren ende elck boven de 35 gld. 'sjaers niet en ontfingen.

Dese een weynich ondervraecht zijnde van den hoofdpoincten der Christelijcker Religie, en wilde gansch niet antwoorden, seggende dat hij begeerde te blijven bij 'toude ende bij den eet, dien hij sijnen Bisschop gedaen hadde.

Hij geniet alsnoch tot sijn alimentatie de goeden tot de pastorye deser plaetse gehoorich, jaerlijcx doende in corpore omtrent de 60 gld.

Coster is eene Marten Cornelissz., in 't Goy gebooren , niet hebbende dan 't gene hem bij de bueren gegeven wert. Dese is oock bode ende bereyt de schole te bedienen, indien hij bequaem daertoe gekent werde.

Het doopen der kinderen ende het trouwen van de ingesetenen van dese plaetse geschiet tot Houten.

Hier is een pastoors huys, maer gansch vervallen, ende eene costerie, gekoft bij den absenterenden coster voor 225 gld.

Item eene bruerschap van St. Annen, hebbende een acker lants van ontrent seven ofte acht hont, doende jaerlijx 6 gld.

Sluiten