Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bedieninge geschiet gansch confuselijck, gelijck als oock in 'tGoy, zulx dat noodelijck hier andere ordre zal moeten gestelt wesen.

XIV. Bunnick.

De kercke is in goede reparatie, wtgenomen dat d'outaeren ende meer andere superstitieuse dingen noch overich zijn. Kerck-meesters werden gecoren bij de bueren, voor de welcke sij oock haere rekeninge doen. Dese seggen, maer vier mergens lants te hebben tot de fabrycke, diense ten halven laeten bouwen, waerna breder te vernemen staet.

Eene Joannes Gerardi Goudanus draecht hem hier als pastoor. Het corpus van de pastorye is ontrent 11 morgen lants ende is collator hiervan, als oock van de costerie de verwer.

Dese heeft hier gestaen 17 jaeren ende noch te paesschen laetsleden 't paepsche Sacrament wtgedeelt ende het wij-water vercocht. Is geheel onervaren in de religie, gelijck men wt zeeckere conferentie met hem gehouden, dadelijck bevonden heeft. Gevraecht zijnde ofte hij hem begeerde t'sijner tijt te laten examineeren, antwoorde, dat hij sijn beraet begeerde te nemen. Heeft zedert op den wech zeer hart ende bitterlij ck gesproocken tegen den Schout van Seyst, door dien hij meynde door den selven aen den dach gebracht te zijn, 'tgene hij te paeschen bedreven heeft.

De coster is in 't voorleden winter overleden, in wiens plaetse de pastoor de schoole gehouden heeft. Het corpus ende incomen tot dese bedieninge staet gespecificeert in den bouck van Floris van Wede, fol. 38 ende fol. 40.

Alle dingen gaen hier gansch sonder ordeninge ende meest paepsch in doopen, trouwen enz., zulx dat hier in nootsaecelijck zal moeten versien wesen.

Sluiten