Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft een pastoors huys in redelijcke reparatie ende oock een oosters woninge met een hofstedeken.

XV. Odijck.

Heeft een kercke zeer-wel onderhouden, edoch noch vol van outaeren ende andere superstitieuse dingen. Kerckmeesters werden gestelt ende doen rekeninge gelijck als tot Bunnick geschiet. D'incomen van den fabrica seyden-se aengegeven te hebben, maer het wert 'tselve in den bouck van Floris van Wede niet gevonden. Zal daeromme hierop nader informatie moeten genomen wesen.

Als pastoor draecht hem hier Everardus Alberti, van Amerongen gebooren, van den jaere 1564 af. Wij sien hem aen voor een eerbaer man, hebbende kynderkens, waer-van de moeder overleden is. Heeft Bullingeri boucken neersterlijck gelesen, ende meer andere van de gereformeerde religie, ende is bereyt hem te vougen na de Reformatie generael, die bij mijne E.E. Heeren de Staeten zal ingevoert werden. Hij gebruyckt tot sijne alimentatie de goeden tot de pastorie gehoorich, doende in corpore eertijts stijf 60 gld. jaerlijcx, behalven het tientjen van 25 gl. jaerlijx, bij mijn vrouwe van St. Servaes, als collatrix tot haer convent onlanx getrocken.

Coster en schoolmeester is Joachim Janssz., alhier gebooren, waarvoor hij niet en geniet dan een mergen ende omtrent 4 hont lants.

In doopen ende trouwen hout hem deese pastoor niet na ééne wijse, maer accommodeert hem als noch na dat de lieden gesint zijn, waerin, als in de reste, door de reformatie van sijn persoon moet versien werden.

Hier is eene pastorie , maer nyet wel gerepareert.

Sluiten