Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schout ende die van de Gerechte, voor de welcke sij oock haere rekeninge doen. Zijn op zeeckere 4 meigen lants, met consent van mijne Heeren van Utrecht, genomen 425 gld. Ende heeft de fabrica noch ander incomen ter somma van 51 gld. 10 st. jaerlijcx.

Predicant is Cornelys Braeckel, alhier gesonden bij mijne E.E. Heeren de Staten. Volcht in zijne bedieninge de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter

den Catechismum gedruckt.

Dese claecht, ende 'tselve getuycht oock die van den Gerechte, dat hij qualijck toecomen kan met sijne gaetsie, vermits den grooten aenval, die hij heeft. Ende alzo hij des sundaechs twemael predict, ende daertoe bereyt is somwijlen tot 'tWaelte gaen dienen ende de crancken te bezoucken, zoude (onder correctie) hierin op den tytel van combinatie conen versien werden.

Hier is eenige reysen 't Avontmael gehouden, met ontrent 8 ofte 9 ingeseten ende verscheyden vreemde

schippers met haere familien.

Die gene die secretaris ende coster is, bedient oock de schooien, qualijck compatybel zijnde, ende ontfangt alle maenden 48 stv., behalve de vrije woninge. Hij is (den) predicant zeer wederhoorich.

't Huys van den predicant wert bij die van den gerechte en den kerckmeesters gehuert ende betaelt.

II.

't Quartier van der Eem.

I. Emmenes-binnensdijx.

Heeft een kercke wel gerepareert, maer noch vol van der oude afgoderie. Daer zijn twe kerckmeesters,

Sluiten