Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dese Moy volcht van alsnu in sijne bedieninge van doopen, trouwen en bidden de christelijcken ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum geplaatst, is oock wel te vrede hem te stellen onder 't examen. Maer also hij een man is van eene ongebonden, schameloos leven, niet alleen van wege sijne dagelijcksche ende gewonelijcke dronckenschap, maer oock om de gemeyne geruchte van sijnen hoerdom, item van wegen sijn dobbelen ende tuysschen, als oock omme den grooten twist, die hij met accysen te pachten ende anders aenrecht onder de gemeynte, staet alhier te considereeren ofte oock eenige naerder communicatie met hem aen te gaen is, ende of 't niet nutter en waere, dat men hem gaen liet, waermede hij selfden Schout ende anderen in onse tegenwoordicheyt dreychde, indien men hem na sijn sin niet en tracteerde. Te meer overmits hij bij ons namaels t'Utrecht van eenigen, absent zijnde, doen wij hier waren, van alle de voirgenoemde poincten beschuldicht is, met ernstelijck verzouck datse sijner doch mochten ontslagen ende met eenen anderen vroomen herder versien werden.

Loster ende schoolmeester is eene Hermanus Troost, van de gemeynte ontfangende 20 gl. jaerlijx, een man beruchticht van eenen moetwilligen dootslach, staende in twist met den pastoor Moy, ende de welcke ons verclaerde, dat hij van hier wilde vertrecken na de Betuwe, sijn vaderlant, ofte anderssyns.

De gemeynte versiet den pastoor met eene wooninge ende is alhier een costershuys met eene schole annex.

De Stadt Graft, eertijts gebruyckt tot de schutterie, wert alsnu geëmployeert tot de fabrycke van de kercke, ende insonderheyt tot betalinge van eenige renthen, daer se mede belast is.

Sluiten