Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d'andere parochiën van dit quartyer. De fabrycke heeft wt een weynich lants ende eenige cleine rentjens omtrent 25 gld. t' sjaers.

Bruno Jacobus van Amersfoort bedient hier de kercke met predicken, is een monick geweest in 't clooster t' Soest, ende heeft hem te deser plaetse als pastoor gedragen den tijt van 8 jaeren '). Is gansch onervaren in de religie ende verclaert dat hij sijns diensts begeert ontslaegen te zijn. Tot de pastorye staet weynich zeeckers, ende wert dese man onderhouden bij omslach.

Coster is Goort Janssen, dewelcke oock de schoole 's winters bedient; heeft hier voor twee cleyne ackerkens, ongeveerlijck 22 st. t'sjaers doende in huyre, met een huysken.

Hier is een pastorie. Ende hebben oock een schutterie, de welcke t'sjaers van lantrenthen heeft omtrent 100 gl.

VII. Leusden.

Dese kercke is van binnen niet wel gerepareert ende en heeft gene kerck-meesters, maer dienen metten eersten gestelt te wesen. D'incomen van de fabryck is 34 gld. 4 st.

Lambertus Brinxius is alhier dienaer, ende draecht hem na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt, ende en heeft noch niet conen comen tot de bedieninge des Avontmaels.

Daer is een coster bij provisie, ende heeft niet dan 't gene hem bij de bueren gegeven wert ende eenige ommegangen na ouder costuyme.

De predicant alhier versocht, dat zeeckere clocke,

I) Dese monnick is ewech, ende is aldaer bij provisie tot predicant gestelt op den xiiiien Juuij '94 Theodorus Anthony Victor,

Sluiten