Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begraven in d'eerde bij laste van mijne E.E. Heeren deStaeten, ofte den Maerschalck, mocht in den toren gebracht werden, also de bueren hiertoe onwillich zijn.

Item, dat hier ter plaetse 'tplacaet van de huywelijcken eens zoude mogen gerenoveert werden, tot afdoeninge van verscheyden inconvenienten, die hij anders qualijck siet te weren.

De pastorie is verbrant ende is de predicant daeromme benodicht sijn habitatie tot Amersfoort te houden.

VIII. Wouden berch.

De kercke leyt geheel woest. Kerckmeesters werden bij de gemeynte vercoren, ende heeft de fabrica omtrent de 80 gld. zeeckers.

Cornelis Janssz. van Wijck te Duerstede hout hem hier alsnoch als predicant, niettegenstaende dat hij onlanx geleden in 't examen alhier t'Utrecht over hem gedaen, geensins bestaen en conde; edoch verclaerde dat hij van meyninghe was te vertrecken.

Heeft wel een coster, maer geen schoolmeester.

Is alhier een pastoors woninge, maer vervallen ende alleen een weynich gerepareert omme verblijf te hebben.

Dese plaetse heeft een vicarie ende oock een bruerschap van onse lieve Vrouwe, waervan de goederen met de lasten daerop staende specialijck geannoteert zijn bij Floris van Wede.

UI.

Uet Jfederquartier.

I. Blaeu-Cappelle.

Het kerxken is licht om repareeren ende heeft schoone goeden, te weten 43 gld. mergen lants, met een hofstedeken , bewoont bij Adriaen Hermanssz, Snouck.

Sluiten