Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. züylen.

Het cappelleken is in goede reparatie, alleen dat d'outaer noch daer-in staet. Ende heeft gansch geen zeecker incomen, maer wert gerepareert bij de bueren.

De bedieninge des H. Evangeli geschiet alhier bij Peter Dammissen bij combinatie met die van Westbrouck.

V. Thien-hoven.

Heeft een cappelle, woest ende onbequaem omme daer-in te predicken. Zal daeromme nodich zijn, datse gerepareert ende gezuyvert werde.

Kerckmeesters werden gestelt bij de bueren, ende doen voor deselve jaerlijx haere rekeninge openbaerlijck in de kercke. De fabrica heeft incomen van zeecker lant 12 gld., waervan die van Maerssen de helft trecken.

Hier is laetst een paep geweest, aldaer gecomen van de Meern, ende over eenige maenden vertrocken na Embderlant, door dien hem de huysluyden om sijn quaet leven beorloeft hadden, alzo hij daer door in den haet van alle menschen gecomen was.

Tot dese capelle is zeeckers een stuxken lants, gelegen te Breukelen-Veen, doende t' sjaers ontrent 20 gl., waertoe de gemeynte bij omslach noch 40 gl. gaf tot onderhout van den paep voorsz.

En heeft geen coster, maer de schoole is bedient geweest door den selven paep, in wiens plaetse een ander bequaem man zoude conen aengenomen werden omme beyde de kinderen te leren en somwijlen wat goets, na zeeckere ordonnantie hem daer toe te geven, de gemeynte voor te lesen, tot dat dese plaetse, wanneer te Maerssen (daer onder dat se resorteert) een die-

Sluiten