Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Sal daeromme de dienst hier anders moeten bestelt werden.

Heeft gene verpleginge der armen, behalve dat het surplus van de fabrica bij de Kerckmeesters den selven wtgedeylt wert.

Hier is eene pastorie ende oock eens costers wooninge.

XIII. Nichtevecht.

De kercke is redelijck onderhouden, maer niet gezuyvert. De Kerck-meesters gaen hier aff en aen bij wisselinge, ende werden bij 't gerechte vercoren, daer voor sij oock haere rekeninge doen. D'incomen van de fabrycke is ontrent de 63 gld.

Hessel Robrechtssen draecht hem hier als pastoor van 't jaer van tachtentich af, gesonden ende gepresenteert (zo hij seyt) dooi* Frederick van Wtenenge ende Amerongen, deecken van Oude-Munster. 't Corpus van sijn pastorie verclaert hij te bedragen 64 gl. jaerlijx. In sijne bedieninge is hij noch gansch paepsch, wtgenomen dat hij somwijlen de lieden in duytsch trout. Seyde, wat de Reformatie belangde, te blijven bij sijne antwoorde, den gecommitteerden van de Heeren Staeten gegeven in de Camer t'Utrecht den 27 Junij a° 1590, met ronde verclaringe, dat hij altijts catholijck geweest was, ende alsnoch begeerde te blijven. Dese begost eyndelijck, als-men met hem socht in naerder conferentie te comen, quaet te spreecken, calumnierende dat men hem, ommp van goddelijcke zaecken te handelen, in 't huys van Bacchus, dat is in de herberge, t'huys van den Schout, ontboden hadde, ende zulx, niettegenstaende 't goet tegenbericht dat hem gedaen wiert, bitterlijck menichmael repeterende. Op welcke sijne insolentie sonderlinge acht staet te nemen.

Egbert Cornelissen van Abcoude, coster ende school-

Sluiten